Kesa tn 12, Põlva linn

26.03.19

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 20.03.2019 korraldusega nr 2-3/138

Detailplaneering näeb ette Kesa tn 12 kinnistu jagamist kaheks iseseisvaks katastriüksuseks selliselt, et moodustub 4765 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega Kesa tn 12 krunt ja 166 m2 suurune Kesa ja Kalda tänavaid ühendav 3 meetri laiune avalikuks kasutamiseks ette nähtav teekoridor transpordimaa sihtotstarbega. Planeeringu järgi on Kesa tn 12 krundile lubatud püstitada üks põhihoone (elamu) ja üks abihoone, nende maksimaalne kõrgus merepinnast ei tohi ületada 77 meetrit, põhihoone on lubatud rajada nõlvale ning olemasolevaid puid tohib raiuda ainult hoonete alla jääval alal. Planeeringuala suurus on ca 5000 m2 ning see hõlmab Kesa tn 12 katastriüksust (katastritunnus 62101:001:0362, kinnistu registriosa number 6606850, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja Kesa tänav T2 katastriüksuse (katastritunnus 62001:001:0044, kinnistu registriosa nr 2522938, sihtotstarve 100% transpordimaa) osa. 

Detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 08.03.2017 korraldusega nr 2-3/124. Detailplaneering võeti vastu Põlva Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldusega nr 2-3/733.  Planeeringu avalik väljapanek toimus 21.12.2018 - 13.01.2019. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik arvamus ning planeeringu avalik arutelu toimus 11. veebruaril 2019.  Esitatud arvamus käsitles detailplaneeringu  lahenduse alusel moodustatavat Kesa ja Kalda tänavaid ühendava 3 m laiuse, avalikuks kasutamiseks ettenähtud, teekoridori moodustamise vajadust. Avaliku arutelu tulemusena planeeringulahendust ei muudeta ning arvamuse esitaja andis nõusoleku planeeringu kehtestamiseks. 

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsioonijoonis, kontaktvöönd,olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, ruumiline illustratsioon

Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne.

Detailplaneeringu menetlusdokumendid ja kooskõlastused on kättesaadavad rakendusest EVALD.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR