Maarja tn 2b (Kesk tn 11a), Põlva linn

14.04.22

Põlva Vallavalitsus algatas 16.09.2020 korraldusega nr 2-3/462 Põlva linnas Kesk tn 11a katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringu koostamise eesmärgiks on määrata planeeringualale ehitusõigus ning kujunduslikud tingimused parkla rajamiseks.

Planeeringuala suurus oli algatamise korralduses vastavalt lisale 1408 m2, hõlmates Maarja tn 2b (Kesk tn 11a) katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0320) ning osaliselt ka Võru tn katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0257). Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.
Põlva Vallavolikogu 18.01.2017 otsusega nr 1-3/1 kehtestati Põlva keskväljaku detailplaneeringu I etapp ning 08.03.2017 otsusega nr 1-3/7 detailplaneeringu II etapp. Kehtiv Põlva keskväljaku detailplaneering näeb Maarja tn 2 krundile kuni kolmekorruselise hoone püstitamist. Asukoht on sobiv Põlva Vallavalitsuse administratiivhoone püstitamiseks. Hoone projekteerimise käigus selgus, et projekteeritava hoone ja planeeritava parklaala vahele jääb haljasala riba, mis kehtiva Põlva keskväljaku detailplaneeringu järgi on planeeritud haljasalaks. Haljasala riba asub Maarja tn 2 katastriüksusel. Selleks, et projekteeritavat hoonet ja planeeritavat parklat omavahel funktsionaalselt ja kujunduslikult ühendada, suurendas Põlva Vallavalitsus 17.03.2021 korraldusega nr 2-3/121 planeeringuala kuni Põlva keskväljaku detailplaneeringus kavandatud hoonestusala piirini.

21.04.2021 korraldusega nr 2-3/171 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Planeeringuala suurus on 1540 m2, hõlmates Maarja tn 2b katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0320), osaliselt Võru tn 1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0257) ning osaliselt Maarja tn 2 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0014). Vastavalt kehtivale Põlva keskväljaku detailplaneeringule on juurdepääs lahendatud Maarja tänavalt Maarja tn 4 katastriüksuse kaudu, lisaks on planeeritud juurdepääs Võru tänavalt Võru tn 1 katastriüksuse kaudu. Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.–31.05.2021. Avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamused võeti arvesse ning avalikku arutelu ei korraldatud.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 2-3/174.

 

Detailplaneeringu seletuskiri, kooskõlastuste koondtabel, situatsiooniskeem, tugijoonis, põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Toimetaja: ANNELY EESMAA