Valdkondlikud õigusaktid

30.04.20

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmehoolduseeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete sorteerimist ja taaskasutamist. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra vallas, mis on kohustuslik kõikidele Põlva vallas viibivatele ja tegutsevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustele.

Põlva valla haldusterritooriumil kehtib Põlva Vallavolikogu 17. mai 2018. a määrus 1-2/39 „Põlva valla jäätmehoolduseeskiri".

Jäätmekava

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Põlva valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Põlva valla jäätmekava aastateks 20202025