Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025

5.06.20

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 13.11.2019. a korraldusega nr 2-3/575 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025. Jäätmekava avalik väljapanek toimus 05.–19.12.2019 Põlva valla koduleheküljel. Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Põlva valla jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt valla arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Avalik arutelu

Avaliku väljapaneku jooksul laekus kahelt külavanemalt kirjalikud tähelepanekud. Ettepanekute arutamiseks korraldati avalik arutelu 07.01.2020. Avalikul arutelul puudus aktiivne huvi ning uusi ettepanekuid ei esitatud.

Külavanemate tähelepanekutega on kavas arvestatud.

Vastuvõtmine

Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 määrusega nr 6 võeti vastu Põlva valla jäätmekava aastateks 2020–2025.

 

 

Toimetaja: LIIA SULG