Kaasiku tn 3, Põlva linn

4.09.20

Põlva Vallavalitsus algatas 08.07.2020 korraldusega nr 2-3/367 Põlva linnas asuva Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2365,35 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta olemasolev ajutine autopesula alaliseks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala. Kaasiku tn 3 katastriüksuse maa kasutamise sihtotstarve on 100% ärimaa, katastriüksusel asub iseteeninduslik autopesula. Tehnovõrkudest on vee-, kanalisatsiooni- ja elektriühendused olemas, alal asub gaasimahuti gaasikütte tarbeks. Kasutatakse olemasolevaid juurdepääse Kaasiku tänavalt. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu
seletuskiri,
situatsiooniskeem
tugijoonis
põhijoonis