Kaasiku tn 3, Põlva linn

9.02.21

Põlva linnas Kaasiku tn 3 katastriüksuse ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusega nr 2-3/47.

Detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsus 08.07.2020 korraldusega nr 2-3/367. Planeeringuala suurus on  2365,35 m2 ja see hõlmab Kaasiku tn 3 katastriüksust (katastritunnus 62201:001:0842) ja osaliselt Kase tänav T2 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 130 m2, mille moodustab olemasolev rajatis (iseteeninduslik autopesula).  Väljapoole hoonestusala võib ehitada pesulat teenindavaid rajatisi (nt tolmuimeja, porimattide puhastusala vms). Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Kaasiku tn 3 katastriüksuse kaks juurdepääsu säilivad olemasoleval kujul Kase tänav T2 kaudu.

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, planeeringu koostamisse on kaasatud Maa-amet, Rahandusministeerium, Elektrilevi OÜ, AS Põlva Vesi ning naaberkinnisasjade omanikud. Planeering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 2-3/564. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 07. – 21.12.2020, kirjalikke ettepanekuid planeeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ning avalikku arutelu ei korraldatud.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusega nr 2-3/47.

Detailplaneeringu seletuskirisituatsiooniskeemtugijoonispõhijoonis ruumiline illustratsioon ja kooskõlastuste koondtabel.