Korraldatud jäätmevedu

3.08.23

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast jäätmekäitluskohta riigihanke korras valitud ettevõtja poolt. Kohalik omavalitsus on kohustatud korraldama oma haldusterritooriumil jäätmeveo, mille eesmärgiks on keskkonna hoidmine ning jäätmetekitajate hõlmamine jäätmekäitlusesse.
Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad,nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.

Korraldatud jäätmeveoga on Põlva vallas hõlmatud segaolmejäätmed, biojäätmed ning paber ja kartongjäätmed.

Alates 1. augustist 2020 kuni 31.juulini 2025 pakub korraldatud jäätmeveoteenust ühinenud Põlva valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS. Jäätmeveo kohta on võimalik leida informatsiooni ka Eesti Keskkonnateenused AS-i koduleheküljelt. Jäätmeveo Hinnakiri alates 01.08.2020.

Eesti Keskkonnateenused AS-i kontaktid:
tartu@keskkonnateenused.ee
klienditeeninduse telefoninumber Tartus 738 6700
infotelefoni lühinumber 1919
(Lühinumbrile helistades kehtib tavahind, millele lisandub operaatori teenustasu)

Erandkorras jäätmeveost vabastamine

Põlva vallas on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik ning jäätmevaldaja on kohustatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid üle andma vastavalt Põlva valla jäätmehoolduseeskirjale. Jäätmeseadusest tulenevalt loetakse jäätmevaldaja liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas.

Juhul, kui ilmneb olukord, et Teile kuuluvat kinnistut ei kasutata ja seal ei elata, on võimalik ja õigus taotleda tähtajaliselt erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamist. Kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja jäätmeseaduse alusel erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks tuleb esitada süsteemis EVALD või allkirjastatult vallavalitsusele.

Kui Teile on väljastatud otsus vabastamise kohta, siis on Teil kohustus esitada järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsuse üksusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui kinnitust ei ole tähtajaks esitatud, loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta tuleb esitada süsteemis EVALD või allkirjastatult vallavalitsusele.

Ühismahuti kasutamine

Ühismahutit on lubatud kasutada kõigi jäätmeliikide kogumiseks ja üleandmiseks, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud vastava ühismahuti kasutamise kokkuleppe. Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Garaažiühistul ja lähestikku asetsevatel garaažidel on lubatud ühismahuti kasutamine. Ühismahuti suurus peab vastama tegelikkuses tekkivatele jäätmekogustele ja ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti.

Taotlus ühismahuti kasutamiseks tuleb esitada süsteemis EVALD või allkirjastatult vallavalitsusele.

 

Lisainfo: 
Birgit Purga
keskkonnaspetsialist
birgit.purga@polva.ee