Külavanema valimine

10.01.23

Külavanema, alevikuvanema ja külaosavanema (edaspidi nimetatud külavanem) valimisel lähtutakse Põlva Vallavolikogu 15.11.2018 määrusest nr 1-2/54 "Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut".

Mis on külavanema roll?
Külavanem on küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning ellu viia küla ühisprojekte. Külavanem on ka riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas.

Keda saab valida külavanemaks?
Külavanemaks saab valida isiku, kes elab alaliselt külas või omab selles külas kinnisvara ning kes on andnud selleks nõusoleku. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb külavanema valimise koosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik külavanema valimise koosolekul osaleda. Külavanemaks valitav peab olema valimise hetkel vähemalt 18-aastane.
Külale valitakse üks külavanem. Elanike otsusel võib alevike või ühist piiri omavate küladele valida ühise külavanema (või küla osale külaosavanema). Sellisel juhul peab külavanem elama ühes neist külades või omama kinnisvara ühes neist küladest.

Kuidas külavanema valimised algatada?
Külavanem valitakse küla või aleviku üldkoosolekul. Küla üldkoosoleku toimumisest tuleb teavitada vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumise päeva Põlva Vallavalitsuse infolehes Põlva Teataja ja Põlva valla veebilehel. Mõlemad teated on kohustuslikud. Üldkoosoleku kavandamisel tuleb arvestada, et infoleht Põlva Teataja ilmub üks kord kuus, kalendrikuu viimastel päevadel. Seega üldkoosolek tuleb kavandada järgmise kalendrikuu teise poolde.
Teave külavanema valimise kohta saadetakse Põlva Vallavalitsuse projektispetsialist Tiiu Marranile aadressile tiiu.marran@polva.ee, kes korraldab üldkoosoleku teate avaldamise infolehes Põlva Teataja ja valla veebilehel.
 

Kes kutsub kokku küla üldkoosoleku?
Kui külal külavanemat ei ole või külavanema volitused on lõppenud, saavad külavanemat valiva küla üldkoosoleku kokkukutsumise algatada vähemalt 5% elanikest kuid mitte vähem kui seitse elanikku. Küla üldkoosoleku algatajate arv peab olema tuvastatav (vallavalitsusele tuleb esitada algatajate allkirjastatud avaldus või otsus).
Külavanema ülesandeks on enne ametiaja lõppemist, samuti tagasiastumisel kutsuda kokku üldkoosolek uue külavanema valimiseks.

Mis infot peab sisaldama küla üldkoosoleku teade?
Külavanemat valiva üldkoosoleku teates avaldatakse üldkoosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.

Kuidas viia läbi küla üldkoosolek?
Üldkoosolekul valitakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Kõik koosolekul tehtud otsused protokollitakse. Protokolli allkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja protokollija, protokollile lisatakse üldkoosolekul osalenud elanike registreerimisleht. Protokoll koos registreerimislehega esitatakse 10 tööpäeva jooksul vallavalitsusele.
Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi hääletamise. Hääletamise viis (salajane või avalik) otsustatakse samuti koosolekul. Salajane hääletamine viiakse läbi, kui selleks avaldab soovi vähemalt kaks elanikku. Salajase hääletamise korraldamiseks valitakse vähemalt kolmeliikmeline komisjon.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 10% elanikest kuid mitte vähem kui seitse elanikku.
Iga elanik võib üldkoosolekul üles seada külavanema kandidaadi (kui kandidaat on sellega ise nõus). Igal üldkoosolekul osaleval elanikul on valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.
Külavanemaks valitakse kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool üldkoosolekul osalevatest elanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta, korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.

Kui pikaks ajaks külavanem valitakse?
Külavanem valitakse kuni viieks aastaks. Kui külaelanikud soovivad, võib külavanema valida ka lühemaks ajaks. Külavanema volitused lõpevad volituste perioodi lõppemisega, tagasi astumise või tagasi kutsumisega.
Külavanem võib ise igal ajal ametist tagasi astuda, kutsudes kokku üldkoosoleku. Kirjalik tagasiastumisavaldus esitatakse üldkoosolekule ja sellest teavitatakse vallavalitsust. Külavanema tagasiastumisel loetakse volitused lõppenuks, kui külavanem on esitanud tagasiastumise avalduse.
Üldkoosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Üldkoosolek külavanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku ülal kirjeldatud viisil ning  külavanema volitused loetakse lõppenuks üldkoosolekul tagasikutsumise otsuse tegemisest.

Kui külavanem ei täida enda rolli?
Kui külavanem ei täida enda rolli, on külaelanikel õigus külavanem üldkoosolekul tagasikutsuda.

Kas külavanemale makstakse palka?
Külavanemale palka ei maksta. Külavanem on auamet ning seda tööd teevad külavanemad vabatahtlikult. Ametikohuste täitmisel kannab külavanem ametimärki, mille annab külavanemale vallavanem. Volituste lõppemisel tagastab külavanem ametimärgi vallavanemale, kui külavanem on ametikohustusi täitnud vähem kui kuus aastat.

Täpsem info:

Tiiu Marran
projektispetsialist
tiiu.marran@polva.ee
515 5919

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA