Orajõe saar, Põlva linn

17.05.22
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee. 

Põlva Vallavalitsus algatas 25.02.2021 korraldusega nr 2-3/85 Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeering koostatakse eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus.  Peale detailplaneeringu algatamist, andis Oja tn 18 (katastritunnus 62001:002:0039) omanik märku, et ei soovi, et tema omandis olev katastriüksus oleks planeeringualasse osaliselt hõlmatud. Planeeringuala piiri muudeti vastavalt (asendiplaan).

Planeeringuala suurus on ca 4460 m2 ning hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1101, sihtotstarve üldkasutatav maa 80% ja veekogude maa 20%), osaliselt Oja tn 14 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0004, sihtotstarve ärimaa 100%) ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0043, sihtotstarve transpordimaa 100%). Planeeringualale ulatub osaliselt Orajõe kalda piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, kalda veekaitsevöönd ning riigikaitselise ehitise piiranguvöönd. Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.

Muinsuskaitseseaduse § 61 lõige 3 sedastab, et kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende kaitsevöönd, tuleb koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Planeeringualale ulatub Põlva kalmistu kui kinnismälestise kaitsevöönd. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused koostas Artes Terrae Maastikuarhitektid, Muinsuskaitseameti poolt on antud kooskõlastus (nr 42178) 02.12.2021. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

03.05.2022 korraldusega nr 2-3/201 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on määratud planeeringualale hoonestusala, mille piires on lubatud ehitada kergliiklussild ning selle laiendusena kavandatud terrass. Planeeringulahenduse kujundamisel on aluseks võetud Põlva uue turu ja lähiümbruse ideekavand (Arhitektuuribüroo MA, 2020). Detailplaneeringu hoonestusala hõlmab kogu jõesaart ning arvestab olemasolevaid ja projekteeritud kõnniteede paiknemist, mis tagab projekteeritava silla ühenduse kergliiklejate liikumisteedega. Katastriüksuste piire ei muudeta. Juurdepääs kergliiklussillale on kavandatud Pärna tänavalt ning Oja tn 14 katastriüksusel asuvast pargist. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee. 

Planeeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, mõjuala analüüs, olemasolev olukord, põhijoonis tehnovõrkudega, illustreeriv joonis, detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Toimetaja: ANNELY EESMAA