Orajõe saar, Põlva linn

9.08.22

Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 2-3/342. 

Põlva Vallavalitsus algatas 25.02.2021 korraldusega nr 2-3/85 Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeering koostati eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus.  Peale detailplaneeringu algatamist, andis Oja tn 18 (katastritunnus 62001:002:0039) omanik märku, et ei soovi, et tema omandis olev katastriüksus oleks planeeringualasse osaliselt hõlmatud. Planeeringuala piiri muudeti vastavalt (asendiplaan).

Planeeringualale ulatub Põlva kalmistu kui kinnismälestise kaitsevöönd, detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused koostas Artes Terrae Maastikuarhitektid, Muinsuskaitseameti poolt on antud kooskõlastus (nr 42178) 02.12.2021. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

03.05.2022 korraldusega nr 2-3/201 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.05 – 10.06.2022. 

Planeeringuala suurus on ca 4460 m2 ja see hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1101, sihtotstarve üldkasutatav maa 80% ja veekogude maa 20%), osaliselt Oja tn 14 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0004, sihtotstarve ärimaa 100%) ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0043, sihtotstarve transpordimaa 100%).

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on määratud planeeringualale hoonestusala, mille piires on lubatud ehitada kergliiklussild ning selle laiendusena kavandatud terrass. Planeeringulahenduse kujundamisel on aluseks võetud Põlva uue turu ja lähiümbruse ideekavand (Arhitektuuribüroo MA, 2020). Detailplaneeringu hoonestusala hõlmab kogu jõesaart ning arvestab olemasolevaid ja projekteeritud kõnniteede paiknemist, mis tagab projekteeritava silla ühenduse kergliiklejate liikumisteedega. Katastriüksuste piire ei muudeta. Juurdepääs kergliiklussillale on kavandatud Pärna tänavalt ning Oja tn 14 katastriüksusel asuvast pargist. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60).

Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 09.08.2022 korraldusega nr 2-3/342.

Planeeringu seletuskiri,  situatsiooniskeem, mõjuala analüüs, olemasolev olukord, põhijoonis tehnovõrkudega, illustreeriv joonis, detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR