Orajõe saar, Põlva linn

1.03.21

Põlva Vallavalitsus algatas 25.02.2021 korraldusega nr 2-3/85 Põlva linnas asuva Orajõe saare ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on ca 5280 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus silla rajamiseks ning anda alale ruumiline terviklahendus.

Planeeringuala hõlmab osaliselt Orajõe katastriüksust (katastritunnus 62201:001:1101, sihtotstarve üldkasutatav maa 80% ja veekogude maa 20%), osaliselt Oja tn 14 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0004, sihtotstarve ärimaa 100%), osaliselt Oja tn 18 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0039, sihtotstarve jäätmehoidla maa 100%) ja osaliselt Pärna tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0043, sihtotstarve transpordimaa 100%). Planeeringualale ulatub osaliselt Orajõe kalda piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, kalda veekaitsevöönd ning riigikaitselise ehitise piiranguvöönd.

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ (kehtestatud Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60) kohaselt asub planeeringuala segahoonestusega alal (S) ning detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringuga kooskõlas.

Planeeringu korraldus, asendiplaan

 

Toimetaja: LIIA SULG