Pärnaõie 32, Pärnaveere, Pärnaõie tn 20

28.11.19

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 1-3/44.

Seletuskiri, situatsioonijoonis, lähipiirkonna funtsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, maakasutuse joonis.

Planeeringuala suurus on 7,8 ha ning lahendusega lubatakse osaühingu Peetri Puit tootmishoonet laiendada Soesaare külla kuni 6240 m2. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb lisanduvate töökohtadega eeldatavalt mõõdukas positiivne mõju piirkonna majandusele. Suureneb ettevõtte tootmismaht kuid tootmise iseloom ei muutu, arenev ettevõte piirkonnas loob eeldused elanikkonna kasvuks ja pendelrände vähenemiseks. Ettevõtte laienemisel väheneb  põllumajandusmaa pindala, suureneb müratase ning muutub maastikuilme. Müra piirväärtust tootmise laienemisel ei ületata ning häiringute vähendamiseks näeb planeering ette müratõkkevalli rajamise.

Detailplaneeringu koostamise protsess:

Põlva Vallavolikogu algatas 21.06.2018 otsusega nr  1-3/26 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse  ja Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ning osaliselt Tedre katastriüksuse ja lähialade detailplaneeringu koostamise eesmärgiga Pärnaõie tn 32 asuva tootmisala laiendada Soesaare külas asuvatele Pärnaveere ja Tedre katastriüksustele ning olemasolevat tootmishoonet laiendada ligikaudu 5000 m2. Sama otsusega algatati nimetatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine koos majanduslike- ja sotsiaalsete mõjude hindamisega põhjusel, et Põlva valla üldplaneeringus on seatud tingimus tootmismaade arendamisel koostada keskkonnamõju hindamine, kui lähedusse jäävad elamud. 

Algatamise otsus koos lisadega, sh planeeringu lähteseisukohad. Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 05.09.2018.Põlva Vallavalitsus küsis koostöötegijatelt ja kaasatud isikutelt ettepanekuid planeeringu lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta. Laekunud ettepanekud ja vallavalitsuse seisukohad neile. Ettepanekute alusel täiendatud lähteseisukohad. Ettepanekute alusel täiendatud KSH väljatöötamiskavatsus.

Planeeringuala suurus on ca 8 ha ning see hõlmab Põlva linnas ja Soesaare külas asuvat Pärnaõie tn 32 katastriüksust (katastritunnus 62201:001:0399, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Soesaare külas asuvat Pärnaveere katastriüksust (katastritunnus 62101:001:0108,  maa kasutamise sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Detailplaneeringu lahendusega lubatakse olemasolevat tootmishoonet laiendada 6240 m2. Laiendamise vajadus tuleneb olemasoleva tehase tehnoloogiale lisanduvatest tootmisprotsessidest. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamise tulemusena on planeeringuga ette nähtud tootmisest tuleneva müra piiramiseks müratõkkevalli rajamine, müratõkkeseina funktsiooni täidab ka krundi piirile lubatud valmistoodangu ladustamiseks püstitatav varjualune.
Detailplaneeringuga kavandatud tegevuse peamine mõjuala suurus piirdub keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande põhjal kuni 100-meetise tsooniga tootmisterritooriumi ümbruses, kavandatud tegevus ei oma ebasoodsat mõju piirkonna veekvaliteedile (ei pinnavee, ega põhjaveekvaliteedile) ja niiskusrežiimile, ei oma olulist ebasoodsat mõju ümbruskonna õhukvaliteedile ja sellega ei kaasne müra osas olulist ebasoodsat (negatiivset) mõju, sh inimese heaolule. Kavandatava tegevusega kaasneb ebasoodne mõju põllumajandusmaale kuhu tootmistegevus laieneb. Arvestades aga olukorda, mil üle poole põllumajandusmaa põllumassiivist jääb detailplaneeringualast väljapoole, ei vähene põllumajandusmaa pindala oluliselt. Samuti ei ole ette näha, et kavandatava tegevusega mõjutataks ümbruskonna muud maakasutust väljaspool detailplaneeringu ala.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimus 08.03.2019 – 08.04.2019. Avaliku väljapaneku ajal laekunud kirjalikud arvamused: Maa-amet, Keskkonnaamet.Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimus17. aprillil 2019 kell 15.00 Arutelu protokoll. Avaliku arutelu tulemusel täiendati  KSH aruannet ja planeeringu seletuskirja (täiendatud KSH aruanne, planeeringu põhijoonis, tehnovõrkude joonis ja seletuskiri).

Põlva Vallavalitsus küsis 15.04.2019  Rahandusministeeriumilt täiendavate koostöötegijate ja kaasatavate isikute määramist ning sai 26.04.2019 vastuse, et Rahandusministeerium ei pea vajalikuks täiendavalt koostöötegijate ja kaasatavate isikute määramist. 18.06.2019 edastatud kirjas pidas Rahandusministeerium vajalikuks, et planeering ja KSH aruanne kooskõlastataks Maaeluministeeriumiga.

Detailplaneeringu kooskõlastamine: Põllumajandusamet, Terviseamet, Kaitseministeerium, Keskkonnaamet, Rahandusministeeriumi arvamus ja veaparandus, Maaeluministeerium, Päästemet. Esitatud arvamus ja Põlva Vallavalitsuse vastus.

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu täiendav avalik arutelu toimus 29.07.2019. Arutelu protokoll

Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/36 võeti detailplaneering vastu ning tunnistati kekskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne vastavaks.Planeeringu avalik väljapanek toimus 06.09. – 06.10.2019. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 18.09.2019. Avaliku arutelu protokoll.

Detaillaneeringu seletuskiri, situatsioonijoonis, funktsionaalsete seoste joonis, olemasoleva olukorra joonis, planeeringu põhijoonis, tehnovõrkude joonis, maakasutuse ja kitsenduste joonis, planeeringu mahuline illustratsioon, kooskõlastuste ja arvamuste kokkuvõteKeskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne koos lisadega. 

Detailplaneering on heaks kiidetud Rahandusministeeriumi 12.11.2019 kirjaga nr 14-11/6604-2.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavolikogu 21.11.2019 otsusega nr 1-3/44.