Põlva valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine

28.04.22

Põlva vald rekonstrueerib aastatel 2020-2021 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel  Põlva valla külades, alevikes ja Põlva linnas amortiseerunud tänavavavalgustuse. Projekti on koostatud  LEONHARD WEISS OÜ  (Töö nr. 10049 „Põlva valla tänavavalgustuse ümberehitamise projekteerimine").

Projekt on kavandatud Põlva valla suuremates asumites: Põlva linnas ja lähiümbruses (Mammaste, Soesaare, Himmaste, Peri, Rosma külas ja Saesaare piirkonnas), Ahja ja Vastse-Kuuste alevikes ning Tilsi külas olemasoleva tänavavalgustuse ümberehitamiseks, et asendada erinevast materjalist olemasolevad valgustuspostid, vananenud tehnoloogial põhinevad erinevat tüüpi, suure energiatarbega valgustid ja elektrijaotuskilbid kaasaegsete ja ökonoomsete seadmetega. Valgustite osas minnakse üle LED-tüüpi valgustite kasutamisele ning elektrikilbid asendatakse modernsete lahendustega.

Projektlahendus puudutab Tilsi, Aarna, Himmaste, Peri, Soesaare, Mammaste külades, Saesaare piirkonnas, Ahja ja Vastse-Kuuste alevikes asuvaid katastriüksuseid ning Põlva linnas Põllu, Aasa, Pärna, Lina, Tehnika tänavate ja Hurda pargi piirkonda jäävaid katastriüksuseid.

Põlva Vallavalitsus soovib järgmistele eraomandis olevatele kinnistutele seada ehitatavate tehnorajatiste talumiseks Põlva valla kasuks sundvalduse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 39 alusel: 

Aarna külas: Pargi tee 4, Pargi tee 16, Pargi tee 18, Papli tee 1;
Himmaste külas: Tööstuse tee 7, Taevaskoja tee 8, Taevaskoja tee 10, Taevaskoja tee 11, Keskuse tee 10, Keskuse tee 14, Mällo tee 1, Mällo tee 2, Mällo tee 4;
Peri külas: Mõisa tee 10, Mõisa tee 14, Mõisa tee 16, Mõisa tee 20, Mõisa tee 1, Mõisa tee 3;
Rosma külas: Triinu, Veski tee 1, Mati, Rosma krossimäe tee, Jaanimäe tee 4, Jaanimäe tee 3; Soesaare külas: Ojakalda tee 5, Ojakalda tee 7;
Mammaste külas: Adra tee 1, Adra tee 3, Adra tee 5, Keldrikaela tee 14,  Keldrikaela alajaam, Allika tee 2;
Vastse-Kuuste alevikus Kaare tn 4;
Ahja alevikus Allika tn 3, Nooruse tn 1a, Tartu mnt 27

Sundvalduse seadmise puhul on tegemist haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata. Sundvaldus kantakse ehitisregistrisse ja maakatastrisse. Sundvalduse ruumilise ulatuse andmed kajastuvad maakatastri avalikus kitsenduste kaardirakenduses.

Sundvalduse tasu osas lähtutakse asjaõigusseaduse rakendamise seadusest (§155 lg1), mille järgi elektrijaotusvõrgu rajatiste puhul sundvalduse tasu ei määrata.

Sundvalduse seadmise teate kättetoimetamisel kinnisasjade omanikele lähtub Põlva Vallavalitsus haldusmenetluse seadusest, mille järgi loetakse dokument kätte toimetatuks enam kui sajale adressaadiks olevale isikule selle avaldamisega üleriigilise levikuga ajalehes. Teade sundvalduse seadmise menetluse kohta avaldatakse ajalehes Postimees.  

Sundvalduse ala plaanidega on võimalik tutvuda Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1 Põlva) või Põlva valla kodulehel.

Kinnisasjade omanikel on õigus esitada nelja nädala jooksul sundvalduse seadmise menetluse algatamisest arvates sundvalduse seadjale oma arvamus. Põlva Vallavalitsus palub esitada arvamused hiljemalt 25. novembriks 2020 e-posti aadressil info@polva.ee või paberil, aadressil Kesk tn 15 63308 Põlva.

 

Lisateavet ehitusprojekti ja/või sundvalduse menetluse kohta saab e-posti aadressil info@polva.ee.