Puuri küla Lille 16 projekteerimistingimused

17.03.22

Põlva Vallavalitsusele esitati 10.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/01709 detailplaneeringu arhitektuuriliste, ehituslike tingimuste täpsustamiseks.

Alal kehtib Põlva vald Puuri küla Karoli A-94 mü ja Koroli (talu) mü ning Aasa tänavaga piirneva maa-ala (Koroli A-95 mü) detailplaneering, kehtestatud Põlva Vallavolikogu 14.08.2003 otsusega nr 43 ja Põlva Linnavolikogu 11.09.2003 otsusega.

Põlva Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse ühtlustada hoonete katusekalded lähtuvalt kogu planeeringualal olevast hoonestusest ning määrata Lille tn 16 lubatud katusekaldeks  8°–30°. Detailplaneeringuga määratud kinnistu hoonestusala ei muudeta ja detailplaneeringulahendus ei muutu. 

Tingimuste koostamise aluseks on eskiisjoonised. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 09.03.2021 kuni 22.03.2021 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 22.03.2021 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 2-3/184 määrati projekteerimistingimused detailplaneeringus määratud ehituslike, arhitektuuriliste ning kujunduslike tingimuste täpsustamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG