Reklaami paigaldamine

4.03.24

Kes peavad taotluse esitama?

Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2024. a määrusega nr 2 kehtestati välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord Põlva vallas.

Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest kalendripäevas on 0,25 eurot. 

Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil. Käesoleva määrusega käsitletakse reklaami pindalaga alates 0,5 m2 (paberi formaat alates A1, kaasa arvatuna).

Majandus- või kutsetegevusinfo ei ole majanduse- või kutsetegevuse asukohas reklaam.  

Reklaamimaksuga ei maksustata:

 • reklaami pindalaga kuni 0,5 m2 (maksustatav reklaam algab 0,5 m2, kaasa arvatuna);
 • riigi- ja omavalitsusasutuste ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaami ja kuulutusi;
 • erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
 • sotsiaalreklaami, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendust;
 • kinnisel territooriumil toimuval üritusel eksponeeritavat reklaami, tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspoolt kinnist territooriumi;
 • lasteaia, lastehoiu, üldharidus- ja huvikoolide, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, haridus- ning heategevuslike ühiskondlike ürituste reklaame, mis toimuvad Põlva valla haldusterritooriumil;
 • seadusega nõutud korras paigutatud infotahvlit, s.h ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teavet tööde teostajast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest;
 • jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
 • majandus- või kutsetegevuse koha (koht, kus toimub ettevõtja tegevus) tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel;
 • müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatavat reklaami;
 • isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
 • liikluses vahetult osaleval sõidukil eksponeeritud reklaami (v.a ühissõidukitel ja mobiilsel konstruktsioonil);
 • sponsorteates avaldatud sponsori nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta;
 • ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
 • liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigaldatud teavet (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine");
 • heategevaks otstarbeks annetama kutsuvaid reklaame ja kuulutusi, mille on avaldanud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuuluv asutus.

 

   Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni kolm aastat.
        Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest kalendripäevas on 0,25 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Reklaamiloa taotlus koos lisadega esitada Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Vajaminevad dokumendid

Reklaamiloa taotlusega koos esitatakse järgmised dokumentid:

 • reklaami näidis või kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, mittestatsionaarse reklaami puhul värvifoto;
 • asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
 • hoonele või rajatisele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonis või fotomontaaž koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 • kinnisasja omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;
 • korterelamule reklaami või reklaamikandja paigaldamisel korteromanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus;
 • külavanema kooskõlastus, kui reklaam paigaldatakse külade infotahvlitele;
 • tehnovõrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
 • kasutusteatis, kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele;
 • Transpordiameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse riigimaanteele või selle teekaitsevööndi alale;
 • Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse kinnismälestisele või kinnismälestise kaitsevööndisse.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Reklaamiseadus

Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamise kord Põlva vallas

 • Reklaamiloa taotlus RTF / PDF
 • Reklaamimaksu deklaratsioon RTF / PDF

 

Toimetaja: LIIA SULG