Reklaami paigaldamine

15.04.19

Kes peavad taotluse esitama?

Välireklaami paigaldamine Põlva valla haldusterritooriumil toimub vastavalt Põlva Vallavolikogu 08.01.2014 määrusele „Välireklaami paigaldamise eeskiri". Reklaamimaks on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a määrusega nr 1-2/3 "Reklaamimaksu kehtestamine".

Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest kalendripäevas on 0,2 eurot. 

Reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutus seaduse rikkumise eest on sätesatud reklaamiseaduses.

Majandus- või kutsetegevusinfo ei ole majanduse- või kutsetegevuse asukohas reklaam.  

Reklaamimaksuga ei maksustata:

 • riigi- ja omavalitsusasutuste kuulutusi;
 • erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
 • teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, haridus- ning heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaami, mis paigaldatakse Põlva Vallavalitsuse poolt kindlaks määratud reklaampindadele;
 • liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teavet (vastavalt Eesti Standardi EVS 613-2001 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine");
 • seadustega nõutud korras paigaldatud infotahvel, sh ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave ning detailplaneeringualale paigaldatud informatsioonitahvli teave;
 • reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) siseruumides ning jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
 • ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
 • sotsiaalreklaami s.o reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.
  Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni kolm aastat, mittestatsionaarse reklaamiloa puhul kuni 1 aasta.
        Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest kalendripäevas on 0,2 eurot.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?

Reklaamiloa taotlus koos lisadega esitada Põlva Vallavalitsusele aadressil Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@polva.ee.

 

Vajaminevad dokumendid

 • Reklaami paigaldusloa taotlus
 • Maksudeklaratsioon

Vajalikud kooskõlastused ja lisad:

 •  reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega, mittestatsionaarse reklaami puhul värvifoto;
 • asendiskeem, millel näidatakse ära reklaami paigaldamise asukoht;
 • hoonele või rajatisele paigaldatava reklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos reklaami paigalduskoha äranäitamisega;
 • territooriumi-, hoone- või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
 • tehnovõrgu või -rajatise omaniku/valdaja kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni. Kaasomandi puhul kõikide kaasomanike nõusolek;
 • vormikohane maksudeklaratsioon;
 • kasutusluba, kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele;
 • Maanteeameti väljastatud liiklusvälise teabevahendi paigaldamise luba, kui reklaam paigaldatakse teemaale riigimaanteel või teekaitsevööndi alal;
 • Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek, kui reklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale.

 

Õigusaktid ja taotluse vorm

Reklaamiseadus

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Reklaamimaksu kehtestamine

Reklaamimaksu deklaratsioon RTF (109 kB) / PDF (129 kB)

Reklaamiloa taotlus RTF (97 kB) / PDF (135 kB)

 

Toimetaja: LIIA SULG