Põlva linnas Ringtee 1c ja Vabriku 1 katastriüksuste ja lähiala detailplaneering

1.12.21

Põlva Vallavalitsus algatas 24.11.2021 korraldusega nr 2-3/578 Põlva linnas Ringtee 1c ja Vabriku tn 1 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 1,8 ha ja planeeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks, määrata kruntidele hoonestusala, ehitiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht, ehitiste ehituslikud, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse- ja haljastuse põhimõtted ning määrata moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kaksikelamute püstitamiseks. Juurdepääs moodustatavatele kruntidele planeeritakse Vabriku tänavalt.

Planeeringuala hõlmab Ringtee 1c katastriüksust (katastritunnus 62001:005:0018, registriosa number 158638, maa kasutamise sihtotstarve sihtotstarbeta maa 100%), Vabriku tn 1 katastriüksust (katastritunnus 62001:005:0160) ja osaliselt Vabriku tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:006:0052).

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ järgi on tegemist segahoonestusalaga (S). Tegemist on mitmekülgse kasutusotstarbega ehitiste ja neid teenindava taristu ehitamiseks ette nähtud alaga. Põlva valla üldplaneeringu 2029+ järgi asub planeeringuala Raudtee ja Lina-Ähnioru asumite vahelises ehituslikus piirkonnas, mis on sobilik ettevõtluse arendamiseks. Samas on üldplaneeringuga kavandatud Raudtee asumi arendamist mitmeotstarbelise linnaruumina, kus paikneb lisaks tootmisaladele ka väljakujunenud elamuala piirkond ning Lina-Ähnioru asum on kavandatud hoida valdavalt elamualana. Seega on sobilik arendada piirkonda elamuala. Detailplaneeringu koostamise ettepanekus toodud tegevused ei ole vastuolus kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga 2029+.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR