Surma registreerimine

9.03.22
 Oma tulekust palun eelnevalt teada anda lea.leivo@polva.ee või tel 5786 0070.
Kirjeldus

Alates 1. juulist 2019 muutus Eestis surma registreerimise kord – matmiseks vajalikku dokumenti ei väljasta enam kohalik omavalitsus.

Alates 1. juulist vormistab tervishoiuteenuse osutaja ehk arst surmateatise elektroonselt, edastab info surma kohta rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Tervishoiutöötaja väljastab lahkunu lähedastele ka paberkandjal esmase surmatõendi.

Surma tõendamiseks väljastatav esmane surmatõend on riigilõivuvaba.

Lahkunu lähedastel ei ole enam vaja perekonnaseisuametniku juures (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida.

Erandjuhtudel registreeritakse surm Põlva Vallavalitsuses, kui:

  1. inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedastele paberil surmateatise;
  2. välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või isikul oli Eesti kodakondsus. Nendel juhtudel ei tohi olla isiku surm välisriigis registreeritud!
    Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada dokumendid eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud või notariaalselt kinnitatud.
    Surma registreerimiseks vajalik välisriigi dokument, näiteks meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti;
  3. vanemad tulevad Põlva Vallavalitsusse kaasas vastsündinu sünniteatis ja surmateatis;
  4. tegemist on tundmatu isiku surmaga;
  5. esineb probleeme tervise infosüsteemis.

Avalduse surma registreerimiseks võib esitada Põlva Vallavalitsusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

Surm registreeritakse kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada Põlva Vallavalitsusele.

Õigusaktid

perekonnaseadus 
perekonnaseisutoimingute seadus 
rahvastikuregistri seadus

Menetlemine

Surma registreerib Põlva Vallavalitsuses (Põlva linn Kesk tn 15, III korrus) perekonnaseisuametnik Lea Leivo, lea.leivo@polva.ee, 5786 0070.

Vastuvõtuajad:
E 13–16.00;
T, K 9–12.00 ja 14–16.00;
N, R 9–12.00.

Vastuvõtu välisel ajal palun kohaletuleku aeg eelnevalt kokku leppida.

Viited Matusetoetuse taotlemine Põlva Vallavalitsusest

 

Lisainformatsioon

Välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostillega, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne.

Kui dokumendid on tõlgitud, siis tõend esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid.

Määrusest tulenevalt on Euroopa Liidu liikmesriikide vahel määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad vabastatud legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.

Toimetaja: LIIA SULG