Tartu mnt 2, Mammaste küla

19.05.20

Põlva Vallavalitsus algatas 29.01.2020 korraldusega nr 2-3/36 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 4656 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada katastriüksusele ärihoone, määrata ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringuala hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust (katastritunnus 61901:001:0156) ja lähiala. Katastriüksus on hoonestamata, ala läbivad maagaasi jaotustorustik, elektrimaakaabelliin ja sidevõrk. Planeeritud on luua vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, gaasi- ja sideühendused. Lisaks hoonestusala ja ehitusõiguse määramisele tuleb planeeringuga lahendada liikluskorraldus Tartu mnt 4 katastriüksuse (katastritunnus 61901:001:0148, registriosa number 1571038) kaudu. Kasutatakse olemasolevat mahasõitu riigiteelt 61 Põlva-Reola. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeemkontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis, maakasutus ja kitsendused.

Planeeringu menetlemise dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

 

Toimetaja: LIIA SULG