Tartu mnt 2, Mammaste küla

3.08.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.08. – 04.09.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Põlva Vallavalitsus algatas 29.01.2020 korraldusega nr 2-3/36 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu eesmärgiks on püstitada katastriüksusele hoone, määrata ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4656 m2 ning hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust (katastriüksuse tunnus 61901:001:0156, kinnistu registriosa number 16051950, maa kasutamise sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Katastriüksus on hoonestamata, ala läbivad maagaasi jaotustorustik, elektrimaakaabelliin ja sidevõrk.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1694 m2, maksimaalne kõrgus 15 m ning lubatud on püstitada kuni 2 hoonet. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 60% ärimaa ja 40% tootmismaa. Planeeritud on luua vee-, kanalisatsiooni-, elektri-, gaasi- ja sideühendused. Liikluskorraldus on lahendatud Tartu mnt 4 katastriüksuse (katastritunnus 61901:001:0148, registriosa number 1571038) kaudu teeservituudiga. Kasutatakse olemasolevat mahasõitu riigiteelt 61 Põlva – Reola. 

Põlva Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 2-3/392 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.08. – 04.09.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu seletuskirisituatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis, maakasutus ja kitsendused. Päästeameti kooskõlastus

Toimetaja: TIIA ZUPPUR