Tartu mnt 2, Mammaste küla

12.10.20

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldusega nr 2-3/500. 

Põlva Vallavalitsus algatas 29.01.2020 korraldusega nr 2-3/36 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise.

Põlva Vallavalitsuse 29.07.2020 korraldusega nr 2-3/392 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.08. – 04.09.2020. Kirjalikke arvamusi avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. 

Planeeringuala suurus on 4656 m2 ning hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust ning selle lähiala. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1694 m2, maksimaalne kõrgus 15 m ning lubatud on püstitada kuni 2 hoonet. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 60% ärimaa ja 40% tootmismaa. Liikluskorraldus on lahendatud Tartu mnt 4 katastriüksuse kaudu teeservituudiga. Kasutatakse olemasolevat mahasõitu riigiteelt 61 Põlva-Reola. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Põlva valla üldplaneeringuga 2029+.

Põlva Vallavalitsus kehtestas 07.10.2020 korraldusega nr 2-3/500 Mammaste külas Tartu mnt 2 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis, maakasutus ja kitsendusedPäästeameti kooskõlastus, kooskõlastuste koondtabel

Toimetaja: TIIA ZUPPUR