Tartu mnt 45, Ahja alevik

28.11.22

Põlva Vallavalitsus algatas 24.11.2022 korraldusega nr 2-3/534 Ahja alevikus Tartu mnt 45 katastriüksuse detailplaneeringu eesmärgiga jagada kuni seitsmeks üksikelamu krundiks, kaheks büroo-, kaubandus- ja laohoone krundiks ning tänavamaa krundiks.  Planeeringuala suurus on 3,08 ha. Planeeringualal ei paikne teadaolevalt kaitsealuseid looduse üksikobjekte, kaitsealasid ja Natura 2000 võrgustiku alasid. Kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt mürataseme ja õhusaaste olulist suurenemist ning täiendavate ülenormatiivsete saastetasemete esinemist. Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, senisest ja planeeritavast maakasutusest ja arvestades asjaoluga, et tegemist on asulasisese keskkonnaga, ei ole ette näha detailplaneeringu realiseerimisel olulist negatiivset keskkonnamõju või keskkonnaseisundi olulist kahjustumist. Eeltoodud põhjustel jäeti planeeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja, kehtestaja ja koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald, e-post info@polva.ee), detailplaneeringu koostaja selgub hiljem. 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR