Tromsi küla Rukki katastriüksus

Põlva Vallavalitsusele esitati 03.09.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/11201 Tromsi külas Rukki katastriüksusele (katastritunnus 61903:003:0013, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) biomaterjali hoidla rajamiseks. Kavandatud biomaterjali hoidlas on kavas ladustada biogaasijaama digestaati ning ka ümbruskonna farmides tekkivat orgaanilist väetist. Esitatud andmete alusel on planeeritava biomaterjali hoidla maht 20 000 m³, ehitisealune pind ca 7000 m².

Keskkonnaameti arvamuse alusel (registreeritud 02.11.2021 Põlva valla dokumendiregistris nr 7-2.3/21-351-2) ei ole projekteerimistingimuste taotluses kirjeldatud laguun-tüüpi hoidla rajamine lubatud. Arvamuses kirjeldatakse täiendavalt, et sellise suurusega hoidlas võib esineda saasteainete ammoniaagi (NH3) ja divesiniksulfiidi (H2S) sätestatud künniskoguste ületamist, mistõttu on soovituslik projekteerimise käigus arvutada ja modelleerida saasteainete heitkogused.

Põlva Vallavalitsuse poolt koostati keskkonnamõjude eelhinnang projekteerimistingimuste taotlusele (registreeritud 30.03.2022 Põlva valla dokumendiregistris nr 7-2.3/22-71-1). Eelhinnangu alusel ei saa eeldada olulise keskkonnamõju tekkimist keskkonnale.

Projekteerimisel peab arvestama, et kasutada tuleb parimat võimalikku tehnikat ning tuleb teostada arvutused ja modelleerimine saasteainete heitkoguste kohta.

Keskkonnaamet on väljastanud 20.10.2022 keskkonnaloa nr KL-516851, millega reguleeritakse saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku biomaterjali hoidlast Põlva vallas Tromsi külas Rukki katastriüksusel.

Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel otsustab keskkonnamõju hindamise algatamise vajaduse ja projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena kohalik omavalitsus.

Põlva Vallavalitsus andis 17.05.2022 korralduse nr 2-3/212 algatada Tromsi külas Rukki katastriüksusele biomaterjali hoidla projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus ning mitte algatada Tromsi külas Rukki katastriüksusele biomaterjali hoidla rajamiseks projekteerimistingimuste andmisel keskkonnamõju hindamist.

Projekteerimistingimuste eelnõuga oli võimalik tutvuda 07.11.2022 kuni 21.11.2022 Põlva valla veebilehel https://www.polva.ee/projekteerimistingimused-avatud-meetodi-alusel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta sai esitada kuni 21.11.2022 Põlva Vallavalitsuse e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211.

Vallavalitsuse korraldus
Projekteerimistingimused
Arvamus biomaterjali hoidla projekteerimise kohta
Vallavalitsuse eelhinnang

Teade avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehes Lõunaleht ja valla kodulehel. Vastuväiteid ega ettepanekuid projekteerimistingimuste eelnõu kohta ei esitatud.

Põlva Vallavalitsuse 30.11.2022 korraldusega nr 2-3/557 määrati projekteerimistingimused biomaterjali hoidla rajamiseks.

Toimetaja: LIIA SULG