Tromsi küla Rüütli projekteerimistingimused

8.03.21

Põlva Vallavalitsusele esitati 22.02.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/02017 Rüütli kinnistule (katastritunnus 62101:001:0409, sihtotstarve elamumaa 100%) olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue hoone püstitamiseks.

Alal kehtib Saarjärve kinnistu detailplaneering, mis on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 05.10.2016 korraldusega nr 2-3/401. Kehtivas detailplaneeringus ei ole täpsustatud Rüütli katastriüksusel asuvate olemasolevate hoonete ümberehitamise, lammutamise ja uue hoone püstitamise tingimusi. Projekteerimistingimused täpsustavad Rüütli kinnistul olevate olemasolevate hoonete arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Detailplaneeringuga määratud kinnistu hoonestusala ei muudeta ja detailplaneeringulahendus ei muutu. 

Põlva Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste taotluse alusel soovitakse Tromsi külas Rüütli katastriüksusele olemasoleva amortiseerunud ja kasutuseta elamu asemele püstitada kahekordne üksikelamu.

Tingimuste koostamise aluseks on eskiisjoonised. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda kuni 09.03.2021 kuni 22.03.2021 Põlva valla veebilehel. Kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 22.03.2021 Põlva Vallavalitsusele e-postile info@polva.ee või kirjaga aadressile Kesk tn 15, Põlva linn 63308.

 

Toimetaja: LIIA SULG