« Tagasi

Taotlusi hajaasustuse programmi saab esitada 3. aprillini

1. veebruaril avaneb 2023.aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtajaks on 3. aprill. 
 
Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamiste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega (majapidamine ei tohi olla elektrivõrguga liitunud) seotud tegevusi. 
 
Toetuse taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle alaline ja rahvastikuregistri järgne elukoht seisuga 01.01.2023 on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse. Projektil võib olla kaastaotleja(d) ja kaastaotleja(te)le kehtivad samad tingimused, mis toetuse taotlejalegi.
Taotlejal ei tohi olla kohalike ja riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele. 
 
Põlva vallas on hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmaks majapidamised, mille leibkonda kuuluvad kuni 18-aastased (k.a) lapsed, raske ja sügava puudega isik(ud) ning üksi elavad vanaduspensionärid ja leibkonnad, kuhu kuuluvad ainult vanaduspensionärid.
 
Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2024.
 
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele e-posti aadressile info@polva.ee. 
 
Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad Põlva valla kodulehel https://www.polva.ee/hajaasustusprogramm.
 
Lisainfo: 
Kaia Sillaste
5919 2345
kaia.sillaste@polva.ee