Puskaru külas Tuule katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Põlva Vallavalitsus algatas 26.03.2024  korraldusega nr 2-3/93 detailplaneeringu koostamise Puskaru külas Tuule katastriüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata krundi hoonestusala, ehitusõigus ning hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste võimalik asukoht. Planeeringuala suurus on 19650 m2 ning see koostatakse Põlva Vallavolikogu 30.10.2003 otsusega nr 50 kehtestatud Puskaru külas Augusti maaüksuse detailplaneeringu alusel moodustatud Tuule katastriüksusele.