Vallavalitsuse 21.03.2023 istungil

Hankeplaani kinnitamine
Kinnitati Põlva Vallavalitsuse 2023. aasta hankeplaan. Hankeplaaniga seotud tegevuste kulud kaetakse Põlva valla investeeringute eelarvest ja riigi toetustest.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Himma külas Loigusaare katastriüksuse (katastritunnusega, pindala 3,02 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) jagamisega järgmiselt: Loigu, sihtotstarve maatulundusmaa; Loiguääre, sihtotstarve maatulundusmaa ja Loiguniidu, sihtotstarve maatulundusmaa.

Korteriomandite seadmine
Jagati Mõtskülas Põlva vallale kuuluvatel Tulukese ja Pesa kinnistutel asuvate omandiõigust tõendavate dokumentideta hoonete osad korteriomanditeks (tegu on garaažibokside, kuuride ja lautadega) ning võõrandatakse tegelikele kasutajatele.

Reservfondist raha eraldamine
Eraldada reservfondist 1343,63 eurot Ahja alevikus Nooruse tn 2 korteriühistu kodutarbijatele gaasihinna osaliseks kompenseerimiseks perioodil oktoober–detsember 2022.

Vallavara kasutamise tähtaja pikendamine
Pikendati Põlva vallale kuuluvas Mooste mõisa vankrikuuris ettevõtjate kasutusse antud ruumide kasutamise tähtaega kuni 31.03.2028.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmine
Eraldati kuuele õppurile treeningutel osalemiseks õppuritoetust, neljale õppurile transporditoetust ning ühele õppurile andeka noore toetust osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja treeninglaagris.

Sundvalduse seadmine
Vastse-Kuuste alevikus Põlva valla omandis olevatel Pargi tn 4 ja Tiigi tn 7 katastriüksustel seati sidevõrgu rajamiseks sundvaldus Enefit Connect OÜ kasuks.

 

Teate koostas:
Annely Eesmaa
avalike suhete spetsialist
Põlva Vallavalitsus