8.11.21
Põlva Vallavalitsus algatas 21.07.2021 korraldusega nr 2-3/364 Põlva linnas Vahtra tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 8615 m2 ja planeeringu eesmärgiks on püstitada Vahtra tn 21 katastriüksusele olemasoleva laohoone asemele tootmis- ja ärihoone, määrata hoonete rajamiseks ehitusõigus ning muuta maa kasutamise sihtotstarve tootmis- ja ärimaaks.
 
Planeeringuala hõlmas Vahtra tn 21 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0006), Vahtra tn 15 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0007) ja osaliselt Vahtra tn 17 katastriüksust (katastritunnus 62001:003:0004). Vahtra tn 21 katastriüksusel asub 186 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga laohoone (EHR nr 110009989). Vahtra tn 15 katastriüksusel asub 158 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga töökoda, mille EHR kood on 110009987 ning kaks laohoonet, mille kohta EHR'is andmed puuduvad. Juurdepääs on kavandatud Vahtra tn 15 katastriüksuse kaudu Vahtra tänavalt. Detailplaneeringu ala läbib sidevõrk, alale ulatub Põlva kalmistu kui kinnismälestise kaitsevöönd ning kohaliku võrgu 3. järgu geodeetilise märgi kaitsevöönd.
Algatamise KORRALDUS ja ASENDIPLAAN
 
Põlva Vallavalitsuse 27.10.2021 korraldusega nr 2-3/524 lõpetati Vahtra nr 21 katastriüksuse detailplaneeringu koostamine. 
 
Toimetaja: TIIA ZUPPUR