Üldplaneeringu koostamisel aluseks võetavad juhendid, uuringud ja dokumendid

Põlva valla arengukava aastateks 2019 - 2030

Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2030

Üleriigiline planeering Eesti 2030+
Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks
Suunised kahanevatepiirkondade säästlikuks ruumiliseks planerimiseks
Eesti väikeasulate uuring Eesti väikeasulate uurinu kaardirakendus
Põlva maakonnaplaneering 2030+
Transpordi arengukava 2014-2020

Rohevõrgustiku planeerimisjuhend
Arengu ruumiline ja strateegiline kavandamine, sh regionaaltasandi funktsioonid ruumilise arengu suunamisel
Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus
Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus
Üleujutusega seotud riskide maandamiskava ja kliimamuutustega kohanemise arengukava
Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030
Riigi jäätmekava 2014-2020  
Miljööväärtused maapiirkonnas - Maapiirkonna miljööväärtuslike alade käsitlemise juhend Põlvamaa näitel
Maaehituspärand
20. sajandi väärtuslik arhitektuur 
Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 2030
Eesti tuleviku kliimastsenaariumid aastani 2100     

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021

Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035
Ülevaade potentsiaalsete reisirongiliikluse kasutajate hulgast ja tagamaast

Suunised, kuidas seada projekteerimistingimuste aluseks olevaid tingimusi maalises asustuses

Kergliikluse mudelmobiiliandmetel põhinev rahvastikustatistika kaardirakendus