Kesk 37

6.01.20
Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 25. veebruarini 2020.
Planeeringu menetluskäik:

Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/352 Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevat elamut äripindadega rohkem kui 33% ja  muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Olemasolevat hoonet soovitakse laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus ja kontoriruumid ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust.

Detailplaneeringu eskiislahendus (10.10.18): seletuskiri, olemasoleva olukorra joonis, põhijoonis koos erinevate võimalike juurdepääsude ja parkimiskohtadega. Planeeringu lähteseisukohtadele ettepanekute küsimine, Rahandusministeeriumi seisukoht, Maanteeameti kiri. 03.12.2018 toimunud koosoleku protokoll.

Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/2 jäeti algatamata Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnaameti seisukoht.

Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/68 kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad  ja tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 23.05.2018 korraldusega nr 2-3/352 kinnitatud lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 22. juulist – 23. augustini 2019,  avalik arutelu korraldati 05.09.2019. Kirjalikke arvamusi avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Planeeringu eelnõu: seletuskiri, situatsiooniskeem, funktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis. Täiendavate koostöötegijate ja kaasatavate vajadus.

Põlva Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-2/45 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Planeering on kooskõlastatud Päästeametiga 03.12.2019.

Avalikule väljapanekule suunatud planeeringu seletuskiri, sitautsiooniskeem, funktsionaalsed- ja linnaehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.

Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 25. veebruarini 2020. Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada elamut äripindadega ja  muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Planeering lubab olemasolevat elamut laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus koos kontori- või äriruumidega ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust. 
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn, Põlva vald või e-postiga aadressil info@polva.ee. Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 05. märtsil 2020 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.