Kesk 37

29.04.20

 Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11.

Planeeringu menetluskäik:

Põlva Vallavalitsus algatas 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/352 Põlva linnas Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevat elamut äripindadega rohkem kui 33% ja  muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Olemasolevat hoonet soovitakse laiendada selliselt, et esimesele korrusele oleks võimalik rajada koolituskeskus ja kontoriruumid ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine lahendatakse krundil ning juurdepääs alale on kavandatud Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust.

Detailplaneeringu eskiislahendus (10.10.18): seletuskiri, olemasoleva olukorra joonis, põhijoonis koos erinevate võimalike juurdepääsude ja parkimiskohtadega. Planeeringu lähteseisukohtadele ettepanekute küsimine, Rahandusministeeriumi seisukoht, Maanteeameti kiri. 03.12.2018 toimunud koosoleku protokoll.

Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/2 jäeti algatamata Põlva linnas Kesk tn 37 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnaameti seisukoht.

Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/68 kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad  ja tunnistati kehtetuks Põlva Vallavalitsuse 23.05.2018 korraldusega nr 2-3/352 kinnitatud lähteseisukohad.

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 22. juulist – 23. augustini 2019,  avalik arutelu korraldati 05.09.2019. Kirjalikke arvamusi avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Planeeringu eelnõu: seletuskiri, situatsiooniskeem, funktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis. Täiendavate koostöötegijate ja kaasatavate vajadus.

Põlva Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-2/45 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Planeering on kooskõlastatud Päästeametiga 03.12.2019Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.01– 25.02.2020, kirjalikke ettepanekuid avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Avalik arutelu korraldati 05.03.2020. Detailplaneering on Rahandusministeeriumi poolt heaks kiidetud 31.03.2020.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11.

Kehtestatud planeeringu seletuskiri, sitautsiooniskeem, funktsionaalsed- ja linnaehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis.

Planeeringuala suurus on 2627 m2 ning planeering lubab laiendada olemasolevat elamut äripindadega ja muuta maa kasutamise sihtotstarve elamumaast  elamu- ja ärimaaks. Elamut lubatakse laiendada selliselt, et esimesele korrusele on võimalik rajada koolituskeskus koos kontori- või äriruumidega ning teisele korrusele kaks ärikorterit, hoone teenindamiseks vajalik parkimine on lahendatud krundil ning juurdepääs alale on Piiri tänavalt. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Põlva valla üldplaneeringu muutmiseks, lubades väikeelamute alale väikesemahulist äritegevust. Planeeringu elluviimisel elavneb linnakeskus ning see soodustab ettevõtlus- ja kultuurilis-sotsiaalse keskkonna koostoimimist, eeldatavat mõju looduskeskkonnale ei ole.