Pimeoru, Valgemetsa küla

13.03.20

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 2-3/118.

Detailplaneering algatati Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/71, sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamata jätmise eelhinnang.

Põlva Vallavalitsuse 22.01.2020 korraldusega nr 2-3/26 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.– 28.02.2020, kirjalikke ettepanekuid avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

Planeeringuala suurus on 0,6 ha. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 300 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega maapinnast 9 m ning kolm abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m maapinnast. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid katastriüksuse piire. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse olemasolevat teed. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringuga.  Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 2-3/118.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, lähipiirkonna funktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, planeeringu põhilahendus, illustratiivne joonis, Päästeameti kooskõlastus.

Planeeringu menetlemise dokumentatsioongia on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR