Pimeoru, Valgemetsa küla

27.01.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.02.2020 – 28.02.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus aadressil Kesk 20 või Põlva valla veebilehel.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneering algatati Põlva Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/71, sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala suurus on ligikaudu  0,60 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta senine maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus  üksikelamu rajamiseks koos abihoonetega ja vajaliku taristuga. Planeeringuga ei muudeta kehtivat üldplaneeringut.   Kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamata jätmise eelhinnang.

Põlva Vallavalitsuse 22.01.2020 korraldusega nr 2-3/26 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.02.2020 – 28.02.2020.

Avalikustatud detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, lähipiirkonna fonktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, planeeringu põhilahendus, illustratiivne joonis, Päästeameti kooskõlastus.

Planeeringu menetlemise dokumentatsioongia on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR