Varese, Valgemetsa küla

10.01.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24.01.2020 - 07.02.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus (Kesk 20, Vastse-Kuuste alevik) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/72 Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise jätmise eelhinnang

Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning see hõlmab Varese katastriüksust. Katastriüksus on hoonestamata, olemas on elektriliitumine. Katastriüksust läbib elektrimaakaabelliin ning avalikult kasutatav Purde tee, mis on ka juurdepääsu teeks katastriüksusele. Planeeringuala asub kogu ulatuses Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala Valgemetsa piiranguvööndis. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 530 m2, lubatud on ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega 9 m ning kaks abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasolevaid katastriüksuse piire. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed.

Põlva Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldusega nr 2-3/585 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.

Valgemetsa külas asuva Varese katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. jaanuarist – 7. veebruarini 2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Vastse-Kuuste raamatukogus (Kesk 20, Vastse-Kuuste alevik) või valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, lähipiirkonna funktsionalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, illustratiivne joonis, koostöö ja kaasamine.

Planeeringu menetlemisega seotud dokumentatsiooniga saab tutvuda kaardirakenduses EVALD.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR