Varese, Valgemetsa küla

15.02.19

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/72 Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala suurus on ligikaudu  0,45 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga määrata hoonestusala üksikelamu rajamiseks koos abihoonetega ja vajaliku taristuga. Kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise jätmise eelhinnang

 

Toimetaja: LIIA SULG