Varese, Valgemetsa küla

21.02.20

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 19.02.2020 korraldusega nr 2-3/84

Põlva Vallavalitsus algatas 07.02.2019 korraldusega nr 2-3/72 Valgemetsa külas Varese katastriüksuse detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise jätmise eelhinnang

Põlva Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldusega nr 2-3/585 võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Avalik väljapanek toimus 24.01.–07.02.2020. Avaliku väljapaneku ajal kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Planeeringuala suurus on 0,45 ha ning planeeringuga lubatakse alale ehitada üks põhihoone maksimaalse kõrgusega maapinnast 9 m ning kaks abihoonet maksimaalse kõrgusega 7 m maapinnast,  hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala on 350 m2, hoonete soovituslik katusekalle 15o– 45o, olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta. Juurdepääsuks katastriüksusele kasutatakse olemasolevat teed, olemasolev kõrghaljastus peab säilima vähemalt 70% ulatuses. Planeeringuga antav ehitusõigus järgib Valgemetsa külas välja kujunenud hoonestuslaadi.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, lähipiirkonna funktsionaalsed seosed, olemasoleva olukorra joonis, põhijoonis,  illustratiivne joonis, koostöö ja kaasamine.

Planeeringu menetlemisega seotud dokumentatsiooniga saab tutvuda kaardirakenduses EVALD.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR