Kaasiku, Kauksi küla

Kauksi külas Kaasiku katastriüksuse ja lähiala detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 16.01.2024 korraldusega nr 2-3/17.

Detailplaneeringu koostamine algatati 08.03.2022 korraldusega nr 2-3/95. Algatamise korraldusasendiplaanPlaneeringuala suuruseks on ca 1,9 ha ja see hõlmab Kaasiku katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0630, maa kasutamise sihtotsarve 100% maatulundusmaa, kinnistu nr 1063238) ja juurdepääsutee osas Sikka katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0073, maa kasutamise sihtotsarve 100% maatulundusmaa). Planeeringuala asub avalikult kasutatava Kauksi järve/Vanaküla järve ning Lutsu jõe  ehituskeelu- ja piiranguvööndis, alale ulatub kultuurimälestisena kaitse all oleva Kauksi vesiveski paisu, Kauksi vesiveski ja Kauksi vesiveski talli kaitsevöönd. Katastriüksusel asub elamu (registrikood 110022131) ja kuur (registrikood 110022132). Juurdepääs planeeringualale on mööda Kiviküla (tee nr 4730068) ja Paisjärvetagune (tee nr 4730069) kohalikku teed ning Sikka katastriüksusel asuvat erateed. Planeeringuala reljeef on järve poole langev, kõlvikulise koosseisu järgi on enamasti tegemist loodusliku rohumaaga, siiski on ortofotodelt näha ala metsastumine. Katastriüksuse piirile ulatub alla 1 kV elektriõhuliin, teised tehnovõrgud ja -rajatised puuduvad.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse katastriüksus kolmeks elamukrundiks, millest igaühele on lubatud püstitada kuni kaks hoonet (1 põhihoone ja 1 abihoone). Positsioonil 3 on võimalik olemasolevaid hooneid säilitada või likvideerida ning ehitada hoopis uued hooned. Katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 100% elamumaa. Planeeritud kruntidele on juurdepääs ette nähtud Paisjärve taguselt teelt ning edasi servituudi alusel erateelt Sikka kinnistu kaudu. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Mooste Vallavolikogu 16.12.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Mooste valla üldplaneeringuga. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed ja looduskeskkonnale avalduvad mõjud on minimaalsed. Majanduslikud mõjud on positiivsed, võimaldades luua hea infrastruktuuriga aladel uusi maastiku ning hajaasustusse sobivaid elukohti.

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 24.10.2023 korraldusega nr 2-3/442Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.11-04.12.2023. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta avaliku väljapaneku kestel ei esitatud.

Põlva Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 16.01.2024 korraldusega nr 2-3/17 

Muinsuskaitseameti kooskõlastus, Keskkonnaameti arvamus.