Kaasiku, Kauksi küla

Põlva Vallavalitsus algatas 08.03.2022 korraldusega nr 2-3/95 Kauksi külas Kaasiku katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suuruseks on ca 1,9 ha ja planeeringu eesmärgiks on moodustada kolm krunti üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, määrata juurdepääsutee asukoht ja servituudivajadused, määrata kruntide hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised ja kujunduslikud tingimused.

Planeeringuala hõlmab Kaasiku katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0630, maa kasutamise sihtotsarve 100% maatulundusmaa, kinnistu nr 1063238) ja juurdepääsutee osas Sikka katastriüksust (katastritunnus 47302:002:0073, maa kasutamise sihtotsarve 100% maatulundusmaa). Planeeringuala asub avalikult kasutatava Kauksi järve/Vanaküla järve ning Lutsu jõe  ehituskeelu- ja piiranguvööndis, alale ulatub kultuurimälestisena kaitse all oleva Kauksi vesiveski paisu, Kauksi vesiveski ja Kauksi vesiveski talli kaitsevöönd. Katastriüksusel asub elamu (registrikood 110022131) ja kuur (registrikood 110022132). Juurdepääs planeeringualale on mööda Kiviküla (tee nr 4730068) ja Paisjärvetagune (tee nr 4730069) kohalikku teed ning Sikka katastriüksusel asuvat erateed. Planeeringuala reljeef on järve poole langev, kõlvikulise koosseisu järgi on enamasti tegemist loodusliku rohumaaga, siiski on ortofotodelt näha ala metsastumine. Katastriüksuse piirile ulatub alla 1 kV elektriõhuliin, teised tehnovõrgud ja -rajatised puuduvad.

Planeerimisseaduse § 125 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu koostamine on nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või juhul. Planeeringualal kehtib Mooste Vallavolikogu 16.12.2008 otsusega nr 42 kehtestatud Mooste valla üldplaneering, mis määrab sinna pere- ja ridaelamumaa juhtotstarbe. Kehtiva Mooste valla üldplaneeringu järgi on detailplaneeringu koostamise kohustusega kõik planeeritud elamumaa sihtotstarbega maa-alad. Mooste valla üldplaneeringu järgi on minimaalne moodustatava krundi suurus väljaspool Mooste aleviku piirkonda 3000 m2 ning pere- ja ridaelamumaa maale on lubatud kavandada kuni kahe täiskorrusega ja kuni 9 m kõrgusi elamuid. Detailplaneeringu eesmärgid ei ole kehtiva üldplaneeringuga vastuolus.

 

Algatamise korraldus, asendiplaan