Kaasiku tn 9, Põlva linn

23.11.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04. – 18.12.2020. Paberil planeeringuga saab tutvuda etteregistreerimisel (arhitekt-planeerija Tiia Zuppur, tel 5347 1669, tiia.zuppur@polva.ee). Planeeringu avalik arutelu korraldatakse 07.01.2021 kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks on avalikul arutelul osalemiseks vajalik etteregistreerimine ja seda saab teha kuni 21.12.2020 e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee. Vastavalt registreerunud osalejate arvule ja sellel hetkel kehtivatele üleriigilistele reeglitele, teatatakse avalikul arutelul osaleda soovijatele arutelu toimumise koht või veebiplatvorm e-kirjaga hiljemalt päev enne arutelu toimumist.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Põlva Vallavalitsuse 06.05.2020. a korraldusega nr 2-3/207 Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu algatamise korraldus, planeeringuala asendiplaan.

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 2-3/579Planeeringuala suurus on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal kuhu detailplaneeringuga moodustatakse krunt kahe, kuni 2-korruselise eluhoone rajamiseks psüühilise erivajadusega inimestele. Moodustatava krundi perspektiivne koha-aadress on Kaasiku tn 9 ning suurus 4869 m2. Planeeringuahendus võimaldab kujundada hoonetevahelise ala sobivaks sisehooviks, hoonete teenindamine ning külastajate juurdepääs on kavandatud Kaasiku tänavalt, lahendatud on tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik paiknemine ning määratud haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Arvestades Põlva Linnavolikogu 06.02.2003. a otsusega kehtestatud Põlva linnas Ehitajate tn, Jaama tn ja Kase tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel kavandatud Kaasiku tänavamaa laiusega, moodustatakse detailplaneeringuga transpordimaa sihtotstarbega maaüksus (Pos 2 suurusega 56 m2), mis on edaspidi võimalik maakorraldustoimingutega ühendada või piirimuutuse teel arvata Kase tn T3 (transpordimaa) maaüksuse koosseisu.

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, planeeringu koostamisse on kaasatud Maa-amet, Rahandusministeerium, AS Telia, AS Põlva Soojus, AS Põlva Vesi, OÜ Elektrilevi ning naaberkinnisasjade omanikud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04. – 18.12.2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel www.polva.ee/detailplaneeringud, paberil planeeringuga saab tutvuda etteregistreerimisel (arhitekt-planeerija Tiia Zuppur, tel 5347 1669, tiia.zuppur@polva.ee). Planeeringu avalik arutelu korraldatakse 07.01.2021 kell 16. Viiruse leviku tõkestamiseks on avalikul arutelul osalemiseks vajalik etteregistreerimine ja seda saab teha kuni 21.12.2020 e-posti aadressil tiia.zuppur@polva.ee. Vastavalt registreerunud osalejate arvule ja sellel hetkel kehtivatele üleriigilistele reeglitele, teatatakse avalikul arutelul osaleda soovijatele arutelu toimumise koht või veebiplatvorm e-kirjaga hiljemalt päev enne arutelu toimumist.
Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15 Põlva linn Põlva vald  või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsioonijoonis, funktsionaalsete seoste joonisolemasoleva olukorra joonis, põhijoonis, tehnovõrkude joonis ning ruumiline illustratsioon.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR