Kaasiku tn 9, Põlva linn

5.02.21

Põlva Vallavalitsus kehtestas Põlva linnas perspektiivse Kaasiku tn 9 maaüksuse detailplaneeringu 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/28.

Detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 06.05.2020. a korraldusega nr 2-3/207. Detailplaneeringu algatamise korraldus, planeeringuala asendiplaan.

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, planeeringu koostamisse on kaasatud Maa-amet, RahandusministeeriumAS Telia, AS Põlva Soojus, AS Põlva VesiOÜ Elektrilevi ning naaberkinnisasjade omanikud. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Põlva Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 2-3/579Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 04.–18.12.2020 ning planeeringu avalik arutelu korraldati 07.01.2021.  Avalikustatud detailplaneeringu seletuskiri, situatsioonijoonis, funktsionaalsete seoste joonisolemasoleva olukorra joonis, põhijoonis, tehnovõrkude joonis ning ruumiline illustratsioonAvaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik ettepanek, ettepanekuga  arvestati ning planeeringu seletuskirja täpsustati. Detailplaneeringu rakendamise osas sõnastati kaks ehitusõiguse realiseerimise alternatiivi: planeeringuga lubatakse alale püstitada üks kahekorruseline või kaks ühekorruselist erivajadustega inimeste eluhoonet. Avalikustamise tulemusena täiendatud planeeringu seletuskiri. 

Planeeringuala suurus on 6086 m2 ja see asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal kuhu detailplaneeringuga moodustatakse krunt kahe, kuni 2-korruselise eluhoone rajamiseks psüühilise erivajadusega inimestele. Moodustatava krundi perspektiivne koha-aadress on Kaasiku tn 9 ning suurus 4869 m2. Planeeringuahendus võimaldab kujundada hoonetevahelise ala sobivaks sisehooviks, hoonete teenindamine ning külastajate juurdepääs on kavandatud Kaasiku tänavalt, lahendatud on tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik paiknemine ning määratud haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Arvestades Põlva Linnavolikogu 06.02.2003. a otsusega kehtestatud Põlva linnas Ehitajate tn, Jaama tn ja Kase tn pikenduse vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel kavandatud Kaasiku tänavamaa laiusega, moodustatakse detailplaneeringuga transpordimaa sihtotstarbega maaüksus (Pos 2 suurusega 56 m2), mis on edaspidi võimalik maakorraldustoimingutega ühendada või piirimuutuse teel arvata Kase tn T3 (transpordimaa) maaüksuse koosseisu. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, seega planeeringu elluviimisega kaasnev mõju looduskeskkonnale on minimaalne. Planeeringu elluviimisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on kokkuvõttes positiivsed. Ööpäevaringset järelevalvet vajavad psüühikahäiretega inimesed maakonnas saavad kodulähedase, võimalikult tavapärase elukeskkonna, mis võimaldab neil maksimaalselt oma võimete piirides osaleda igapäevaelu toimingutes.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/28.

Detailplaneeringu seletuskirisituatsioonijoonis, planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste joonis (M 1:3000), olemasoleva olukorra joonis (M 1:500), põhijoonis (M 1:500), tehnovõrkude joonis (M 1:500) ning kooskõlastuste ja koostöö kokkuvõte

Toimetaja: TIIA ZUPPUR