Lina tn 21, Põlva linn

19.06.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.–16.07.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496.

Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 261 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.–16.07.2020.

Planeeringuala suurus on 4,86 ha ja hõlmab Lina tn 21 katastriüksust (katastritunnus 87202:002:0974) ning selle lähiala. Lina tn 21 katastriüksusel asub amortiseerunud koolihoone, mis jääb pärast 2020/2021 õppeaastat tühjaks. Koolihoonele on tehtud 2012. aastal ekspertiis, mille kohaselt soovitatakse hoone rekonstrueerimise asemel lammutada. Koolihoone suletud netopind on 4695 m2, sellest jääb alles spordisaali osa ja saali all olev köök, mis on heas seisukorras.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks. Planeeritaval krundil nr 1 on lubatud hoonete arv kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus on 14 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1900 m2. Lammutatava koolihoone asemele on planeeringuga lubatud püstitada uus ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud hoone. Hoolekandeasutuste teenindamiseks vajalikud krundid (2 ja 3) moodustatakse Lina tn 21 katastriüksuse idapoolsesse serva. Planeeritud kruntidel nr 2 ja nr 3 on lubatud hoonete arv neli, suurim lubatud hoonete kõrgus on 8 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 800 m2. Krundi nr 1 põhja poole jääv osa on planeeritud avalikuks puhke- ja virgestusalaks, kruntide nr 2 ja nr 3 territooriumid piiratakse piirdega ja need jäävad hoolekandeasutuse elanike privaatsesse kasutusse. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevaid juurdepääse Lina ja Kirsi tänavalt.

Detailplaneeringu seletuskiri, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrgud, illustratsioon

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR