Lina tn 21, Põlva linn

7.01.21

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 12.08.2020. a korraldusega nr 2-3/413.

Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496.

Põlva Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 261 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 03.–16.07.2020, kirjalikke ettepanekuid avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ning avalikku arutelu ei  korraldatud.

Planeeringuala suurus on 4,86 ha ja hõlmab Lina tn 21 katastriüksust (katastritunnus 87202:002:0974) ning selle lähiala. Lina tn 21 katastriüksusel asub amortiseerunud koolihoone, mis jääb pärast 2020/2021 õppeaastat tühjaks. Koolihoonele on tehtud 2012. aastal ekspertiis, mille kohaselt soovitatakse hoone rekonstrueerimise asemel lammutada. Koolihoone suletud netopind on 4695 m2, sellest jääb alles spordisaali osa ja saali all olev köök, mis on heas seisukorras.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jaotatakse planeeringuala kolmeks krundiks. Planeeritaval krundil nr 1 on lubatud hoonete arv kaks, suurim lubatud hoonete kõrgus on 14 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 1900 m2. Lammutatava koolihoone asemele on planeeringuga lubatud püstitada uus ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud hoone. Hoolekandeasutuste teenindamiseks vajalikud krundid (2 ja 3) moodustatakse Lina tn 21 katastriüksuse idapoolsesse serva. Planeeritud kruntidel nr 2 ja nr 3 on lubatud hoonete arv neli, suurim lubatud hoonete kõrgus on 8 m ning hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 800 m2. Krundi nr 1 põhja poole jääv osa on planeeritud avalikuks puhke- ja virgestusalaks, kruntide nr 2 ja nr 3 territooriumid piiratakse piirdega ja need jäävad hoolekandeasutuse elanike privaatsesse kasutusse. Juurdepääsuks kasutatakse olemasolevaid juurdepääse Lina ja Kirsi tänavalt.

Detailplaneeringu seletuskiri, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrgud, illustratsioon

 

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR