Lina tn 21, Põlva linn

2.06.20

Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 02.10.2019 korraldusega nr 2-3/496.


Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,86 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga püstitada alale kaks hoolekandeasutust. Lina tn 21 katastriüksusel asuv koolihoone lammutatakse osaliselt pärast õppetegevuse väljaviimist nimetatud hoonest. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu seletuskiri, kontaktvöönd, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrgud, illustratsioon

Planeeringu menetlemise dokumentatsioongia on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: LIIA SULG