Tartu mnt 10, Ahja alevik

11.05.22
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus Tartu mnt 21, Ahja alevikus raamatukogu lahtioleku aegadel või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee. 

Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneering algatati Põlva Vallavalitsuse  09.09.2020 korraldusega nr 2-3/447 ning planeeringu koostamise eesmärgiks on muuta maa senine tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ning parklaga. 

Planeeringuala suurus on 17 024 m2, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa. Katastriüksusel asub üks 1142 m2 suurune tootmishoone (laut), liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei ole. Planeeringuala läbivad sideehitised ja alla 1 kV elektriõhuliin, juurdepääs alale toimub Pärna tänavalt. Ala külgneb riigiteega 45 Tartu-Räpina-Värska tee. 03.05.2022 korraldusega nr 2-3/196 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Planeeringu lahenduse kohaselt  ehitatakse olemasolev hoone ümber konverentsihooneks ning püstitatakse kuni 8 m kõrgune kaubandushoone – hoonete maksimaalne ehitisealune pind on kuni 3000 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga. Juurdepääsud on planeeritud riigiteelt 45 Tartu-Räpina-Värska tee ja Pärna tänavalt. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27.05 – 10.06.2022. Detailplaneeringuga saab tutvuda Ahja haruraamatukogus Tartu mnt 21, Ahja alevikus raamatukogu lahtioleku aegadel või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee. 

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, illustreeriv joonis, kooskõlastuste koondtabel.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR