Tartu mnt 10, Ahja alevik

14.09.20

Põlva Vallavalitsus algatas 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/447 Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.
Planeeringuala suurus on 17 024 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga muuta maa senine tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ja parklaga. Kinnisasja omanik soovib olemasolevat hoonet laiendada ja ümber ehitada kuni kolmesajale külastajale mõeldud konverentsihooneks, püstitada kuni 8 m kõrguse kaubandushoone ning kaks sama kõrget abihoonet – hoonete maksimaalne ehitusalune pind on taotluse järgi kuni 3000 m2. Võimalusel soovitakse liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning rajada juurdepääs riigiteelt 45 Tartu-Räpina-Värska tee.
Tartu mnt 10 katastriüksuse suurus on 17 024 m2, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa. Katastriüksusel asub üks 1142 m2 suurune tootmishoone (laut), liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei ole. Planeeringuala läbivad sideehitised ja alla 1 kV elektriõhuliin, juurdepääs alale toimub Pärna tänavalt. Ala külgneb riigiteega 45 Tartu-Räpina-Värska tee. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR