Tartu mnt 10, Ahja alevik

1.08.22

Ahja alevikus Tartu mnt 10 katastriüksuse detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/296.

Planeering algatati Põlva Vallavalitsuse  09.09.2020 korraldusega nr 2-3/447 ning planeeringu koostamise eesmärgiks on muuta maa senine tootmismaa sihtotstarve ärimaaks ning püstitada alale konverentsihoone, kaubandushoone ja vajalikud abihooned koos juurdepääsude ning parklaga. 

Planeeringuala suurus on 17 024 m2, maa kasutamise sihtotstarve 100% tootmismaa. Katastriüksusel asub üks 1142 m2 suurune tootmishoone (laut), liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei ole. Planeeringuala läbivad sideehitised ja alla 1 kV elektriõhuliin, juurdepääs alale toimub Pärna tänavalt. Ala külgneb riigiteega 45 Tartu-Räpina-Värska tee.

03.05.2022 korraldusega nr 2-3/196 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt ehitatakse olemasolev hoone ümber konverentsihooneks, püstitatakse kaubandushoone ning kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on määratud 3000 m2. Planeeritud on liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Olemasolevaid katastriüksuste piire ei muudeta. Juurdepääsud on planeeritud riigiteelt 45 Tartu-Räpina-Värska tee ja Pärna tänavalt. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.05 – 10.06.2022. Avaliku väljapaneku ajal arvamusi ei esitatud ning avalikku arutelu ei korraldatud.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 28.06.2022 korraldusega nr 2-3/296. Detailplaneeringu kehtestamisega muutus osaliselt kehtetuks 2003. a kehtestatud  Ahja alevikus City kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, illustreeriv joonis, kooskõlastuste koondtabel.

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR