13.04.21

Algatamine

Põlva Vallavalitsuse 01.07.2020 korraldusega nr 2-3/360 algatati Põlva valla teehoiukava koostamine.

Teehoiukava eesmärgiks on koostada valla vajadusi ning võimalusi arvestav teehoiukava, millega planeerida valla eelarvest teede ehituse- ja hooldusega seonduvat rahastamist, samuti teavitada avalikkust (sh vallakodanikud, ettevõtjad, organisatsioonid ja seotud isikud) vallateede ja tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustest. Lisaks võimaldab teehoiukava planeerida projektitegevusi ja nende rahastamist riiklikest vahenditest.

Teehoiukava koostamisel ei ole kasutatud väliseksperte. Teehoiukava projekti koostasid vallavalitsuse ametnikud koos Põlva Haldusteenistusega.

Kava koostamise avalikkuseks korraldati infokorje. Sisendinfot küsiti külavanematelt (e-kiri saadetud 3. juulil 2020) ning vallavolikogu liikmetelt ja volikogu komisjonide liikmetelt (e-kiri saadetud 8. septembril). Külavanematelt laekus 68 ettepanekut, ettepanekud esitasid 16 külavanemat. Volikogu liikmetelt ning volikogu komisjonide liikmetelt laekus 11 ettepanekut 3 isikult.

Avalik väljapanek

Põlva Vallavalitsuse 27.01.2021 korraldusega nr 2-3/41 kiideti heaks Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekt ja suunati avalikule väljapanekule 29.01.–12.02.2021.

Dokumendid:

Ettepanekuid teehoiukava projekti kohta saab esitada kirjalikult 12. veebruarini 2021 e-posti aadressil info@polva.ee või aadressil Kesk 15, Põlva.

 

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekti avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul 29.01.–12.02.2021 laekus kümme kirjalikku ettepanekut seitsmelt isikult. Ettepanekute arutamiseks korraldati 26. veebruaril avalik arutelu Põlva Kultuurikeskuses.

Vallavalitsuse ja komisjonide protokollid

Põlva Vallavalitsuse seisukohad teehoiukava avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas on toodud 10.03.2021 korralduses nr 2-3/105 "Seisukoha võtmine Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute osas". Vallavalitsus ei arvestanud 2 esitatud ettepanekut. Esitatud ettepanekutest 6 võeti arvesse ning 2 võeti arvesse osaliselt ning teehoiukava projektis tehti vastavad muudatused. Korraldus on lisatud eelnõu juurde.

22. veebruaril 2021 viidi läbi Põlva Vallavolikogu arengukomisjoni, majanduskomisjoni ning kogukonna- ja külaelukomisjoni ühine koosolek (protokoll 1-5.2/2). Eelnevalt esitati komisjonidele teedespetsialisti seisukohad esitatud ettepanekutele. Koosolekul võtsid eelpool nimetatud komisjonid seisukoha Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute kohta. Vallavalitsuse ja komisjonide seisukohad esitatud ettepanekutele ühtivad.

"Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025" eelnõu kiideti Põlva Vallavalitsuse poolt heaks17.03.2021 ja edastati menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Avalik arutelu

Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025 projekti avaliku väljapaneku jooksul ajavahemikul 29.01.–12.02.2021 laekus kümme kirjalikku ettepanekut seitsmelt isikult. Ettepanekute arutamiseks korraldati 26. veebruaril avalik arutelu Põlva Kultuurikeskuses. Avalikul arutelul osales lisaks vallaametnikele kolm inimest.

Vastuvõtmine ja avalikustamine

Põlva Vallavolikogu 25.03.2021 määrusega nr 6 võeti vastu Põlva valla teehoiukava aastateks 2021–2025. Põlva valla teehoiukava aastateks 2021-2025 on avaldatud Riigi Teatajas.

 

 

 

Toimetaja: ANNELY EESMAA