Eeskirjad ja korrad

 

Kaevetööd
Kaevetööde luba on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes Põlva linna territooriumil ehitavad, remondivad või ekspluateerivad tehnovõrke ja teevad mullatöid Selleks on vaja täita avaldus ja kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega või kinnistute omanikega. Avaldus edastatakse paberkandjal kaeveloa väljastajale, kes igal konkreetsel juhul määrab isikute ringi, kellega on vaja kaevetööd kooskõlastada.
Kaevetöödeks loetakse pinnases tehtavaid töid:

  • sügavamal kui 30 cm maapinnast
  • kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru jne)
  • kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust
  • mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega

 

Teede ja tänavate ajutine sulgemine
Teede ja tänavate ajutine sulgemine on teede ja tänavate, kõnniteede, väljakute, parkide, puhkealade või nende osade sulgemise ehitus- ja remonditöödeks; kaevetööde teostamiseks; demonstratsioonide, rongkäikude ning muude ürituste läbiviimiseks. Tänava sulgemise all mõeldakse läbiva liikluse katkestamist ühes või mõlemas suunas. Sulgemise loa taotleja peab esitama Põlva Vallavalitsusele taotluse koos liikluskorralduse skeemiga, mille on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet. Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid kooskõlastusi. Enne tänava sulgemisloa vormistamist tasub loa taotleja Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud tasumäära alusel tänava sulgemise loa väljastamise tasu.

 

Ehituslikud blanketid ja avaldused
Ehitusloa taotlused, kasutusloa taotlused, kirjaliku nõusoleku taotlused ja ehitise teatise vormid ja muud ehitustegevusega seotud blanketid on saadaval ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.

 

Veoluba
Väljastatakse üle 8 tonni registrimassiga sõidukitele linnas liiklemiseks, kui teostatakse kaubavedusid või muud vedusid.

 

Projekteerimistingimuste taotlus
Ehitusprojekti tellija on kohustatud teatama vallavalitsusele projekteerimise alustamisest vastavasisulise teatisega, milles näidatakse kavandatava ehitise kasutamise otstarve, suurus, tellija ja projekteerija andmed. Teatis edastatakse vallavalitsusele kas e-postiga, postiga või käsipostiga. Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Piirkondades, kus detailplaneeringu tingimusi on vaja täpsustada, või kavandatava ehitise iseloomust tulenevalt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus, koostatakse vallavalitsuse pädeva isiku poolt projekteerimistingimused, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 15 päeva jooksul vastava avalduse saamise päevast planeeringu nõudeid täpsustavad ja arhitektuurseid ning linnaehituslikke tingimusi seadvad projekteerimistingimused. Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks kaks aastat.

 

Detailplaneeringu lähteseisukohtade taotlus
Planeeringu algatamise ettepanekuks tuleb selle algatamisest huvitatud isikul pöörduda vallavalitsusse, kus tutvustatakse ettepaneku tegijale planeeringuga seotud organisatsioonilisi, sisulisi ja tehnilisi üksikasju ning väljastatakse detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade taotluse vorm. Vallavalitsuses kinnitatakse detailplaneeringu lähteülesanne. Lähteülesandega esitatakse planeeritava ala piirid, kehtivad kitsendused, planeeringu koosseis ja vormistamise nõuded, ehituslikud tingimused, üldised ja avalikud huvid, avaliku väljapaneku ja arutelu kord, planeeringust tulenevate võimalike kahjude hüvitaja, planeeringu elluviimise majanduslikud võimalused ja planeeringu rakendaja. Lähteülesanne kehtib üks aasta. Lähteülesande vormi ja nõuded planeeringu koosseisu ja vormistamise kohta kinnitab vallavalitsus.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee