Eeskirjad ja korrad

 

Topo-geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd

Topo-geodeetiliste, ehitusgeoloogiliste uuringute ja katastrimõõdistustööde ülesanne on õigete hetkeseisule vastavate geodeetiliste alusplaanide koostamine ja geoloogiliste uuringute andmete kogumine planeerimiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks, kruntide katastrisse kandmiseks, ning muu omavalitsuse tööd hõlbustava topo-geodeetilise üldinfo omamiseks.

Töö teostaja on kohustatud objekti topo-geodeetilise mõõdistus- ja uurimistöö, ehitusjärgse kontrollmõõdistamise, maha-märkimistöö ja ehitusgeoloogilise töö puhul enne välitöö algust registreerima selle geoinfo-spetsialisti juures: paberkandjal, e-posti teel või kodulehel asuva vormi kaudu.

 

Kaevetööd
Kaevetööde luba on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes Põlva linna territooriumil ehitavad, remondivad või ekspluateerivad tehnovõrke ja teevad mullatöid Selleks on vaja täita avaldus ja kooskõlastada tehnovõrkude valdajatega või kinnistute omanikega. Avaldus edastatakse paberkandjal kaeveloa väljastajale, kes igal konkreetsel juhul määrab isikute ringi, kellega on vaja kaevetööd kooskõlastada.
Kaevetöödeks käesolevas eeskirjas kasutatud mõistes loetakse pinnases tehtavaid töid:

  • sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  • kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakatet ( asfalt, sillutis, muru jne.);
  • kui planeerimise käigus muudetakse pinnase esialgset kõrgust;
  • mis on seotud puude ja põõsaste istutamise või väljajuurimisega.

 

Teede ja tänavate ajutine sulgemine
Teede ja tänavate ajutine sulgemine on teede ja tänavate, kõnniteede, väljakute, parkide, puhkealade või nende osade sulgemise ehitus- ja remonditöödeks;
kaevetööde teostamiseks; demonstratsioonide, rongkäikude ning muude ürituste läbiviimiseks Põlva linnas. Tänava sulgemise all mõeldakse läbiva liikluse katkestamist ühes või mõlemas suunas. Sulgemise loa taotleja peab esitama avalduse Põlva Linnavalitsusele koos liikluskorralduse skeemiga, mis on kooskõlastatud Põlva Politseiprefektuuriga , Põlvamaa Päästeteenistusega, liiklusohutuse peaspetsialistiga. Linnavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid kooskõlastusi. Enne tänava sulgemisloa vormistamist tasub loa taotleja Põlva Linnavolikogu poolt kehtestatud tasumäära alusel tänava sulgemise loa väljastamise tasu.

 

Ehituslikud blanketid ja avaldused
Ehitusloa taotlused, kasutusloa taotlused, kirjaliku nõusoleku taotlused ja ehitise teatise vormid ja muud ehitustegevusega seotud blanketid on saadaval ehitisregistri veebileheküljel www.ehr.ee

 

Veoluba
Väljastatakse üle 8t registrimassiga sõidukitele linnas liiklemiseks, kui teostatakse kaubavedusid või muud vedusid.

 

Projekteerimistingimuste taotlus
Ehitusprojekti tellija on kohustatud teatama linnavalitsusele projekteerimise alustamisest vastavasisulise teatisega, milles näidatakse kavandatava ehitise kasutamise otstarve, suurus, tellija ja projekteerija andmed. Teatis toimetatakse linnavalitsusse kas e-mailiga, tavapostiga või käsipostiga. Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtiv detailplaneering. Piirkondades, kus detailplaneeringu tingimusi on vaja täpsustada, või kavandatava ehitise iseloomust tulenevalt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus, koostatakse linnavalitsuse pädeva isiku poolt ja kehtestatakse Linnavalitsuse korraldusega 15 päeva jooksul vastava avalduse saamise päevast planeeringu nõudeid täpsustavad ja arhitektuurseid ning linnaehituslikke tingimusi seadvad projekteerimistingimused (edaspidi PT). Projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusloa taotlemiseks kaks aastat. Linnavalitsusel on õigus pikendada PT kehtivust ühe aasta võrra.

 

Detailplaneeringu lähteseisukohtade taotlus
Planeeringu algatamise ettepanekuks tuleb selle algatamisest huvitatud isikul pöörduda linnavalitsusse, kus tutvustatakse ettepaneku tegijale planeeringuga seotud organisatsioonilisi, sisulisi ja tehnilisi üksikasju ning väljastatakse detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade taotluse vorm. Linnavalitsuses kinnitatakse detailplaneeringu lähteülesanne. Lähteülesandega esitatakse planeeritava ala piirid, kehtivad kitsendused, planeeringu koosseis ja vormistamise nõuded, linnaehituslikud tingimused, üldised ja avalikud huvid, avaliku väljapaneku ja arutelu kord, planeeringust tulenevate võimalike kahjude hüvitaja, planeeringu elluviimise majanduslikud võimalused ja planeeringu rakendaja. Lähteülesanne kehtib üks aasta. Lähteülesande vormi ja nõuded planeeringu koosseisu ja vormistamise kohta kinnitab linnavalitsus.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee