Uudised

Õhusaasteloa menetluse algatamisest teavitamine

01.06.2017

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse AS-i TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn) õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteloa taotluse alusel on valminud õhusaasteloa andmise otsuse ja õhusaasteloa nr L.ÕV/329204 eelnõud, mis esitati 29.05.2017 Põlva Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Õhusaasteluba taotletakse Põlva maakonnas Põlva vallas Himmaste külas Vanaküla tee 2 (katastritunnus 61902:003:0733) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele.

Ettevõtte põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus (EMTAK kood 42111). Asfaltbetoonitehases on 6 heiteallikat: kuivatustrummel, diiseljõujaam, bituumenimahuti, fillerihoidla, asfaldi laadimine ja puistematerjalide ladu. Käitise põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 19,1 MWth. Aastane prognoositav kütusekulu on 1000 tonni põlevkiviõli ja 500 tonni diislikütust.

 

Kuivatustrumlist väljuvad suitsugaasid puhastatakse kottfiltrite paketis, mis tagab väljuva õhu tolmusisalduse alla 20 mg/Nm3. Fillerihoidlale on paigaldatud kottfilter, mis samuti tagab väljuva õhu tolmusisalduse alla 20 mg/Nm3. Käitaja poolt taotletavad välisõhku heidetavate saasteainete aastased heitkogused on: tahked osakesed summaarselt – 0,944 tonni, süsinikoksiid – 33,946 tonni, lämmastikoksiidid – 4,306 tonni, mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid – 0,755 tonni, vääveldioksiid – 4,030 tonni ja raskmetallid (tsink, plii) kokku – 12,99 kilogrammi.


Käitise kinnistu paikneb 100% transpordimaal. Käitist ümbritsevad transpordi- ja maatulundus-maad. Lähim elamu asub käitisest ca 160 m kaugusel loodes. Käitis ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal. Käitise lähiümbrusesse ei jää kaitstavaid loodus- ega üksikobjekte. Varasemalt on antud kinnistul paiknenud paikne asfaltbetoonitehas, kuid tänaseks päevaks on see likvideeritud koos jääkreostusega (bituumenimahutid, reostunud pinnas jms).


Käitaja tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, mille korral tuleb KeHJS § 3 kohaselt keskkonnamõju hinnata.

Õhusaasteloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Räpina kontoris (Kalevi 1a, Räpina, tel 799 0900) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Kalevi 1a, Räpina 67503 kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Ettepanekuid võib esitada ka Põlva vallavalitsusele, e- posti aadressile info@polva.ee

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Dokumendid
1. Õhusaasteloa taotlus
2. Õhusaasteloa eelnõu
3. Korralduse eelnõu


Info:

Maris Liiv
Põlva Vallavalitsus
keskkonnaspetsialist
maris.liiv@polva.ee
799 9486 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee