Haldusteenistus

Juhataja: Rein Kamber
e-post rein.kamber@polva.ee
tel 5560 1587

 

Põlva Linna Haldusteenistus korraldati alates 1. maist 2014 ümber Põlva Haldusteenistuseks. Põlva Haldusteenistus on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus.

 

Põlva Haldusteenistuse eesmärk on Põlva vallale kuuluva vara korrashoiu ja haldamise korraldamine. Asutuse haldusalasse kuuluvad munitsipaalkinnistud ja valla haldusterritooriumil asuvad üldkasutuses olevad teed, tänavad, jalgteed ja jalgrattateed, teede ja muude avalike objektide välisvalgustus, haljasalad, pargid, veekogud, kalmistud ja muud sellised objektid.

 

Põlva Haldusteenistuse ülesanneteks on:
1) vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste, munitsipaaleluruumide ning vallavalitsuse hallatavate asutuste kinnistute korrashoiu, remondi ja hoolduse korraldamine;
2) haldusalal heakorra tagamine, sealhulgas haljastus-, heakorra- ja teehooldustööd;
3) hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja varjupaika toimetamise korraldamine;
4) tehnovõrkude hooldamise korraldamine;

5) liikluse korraldamine, sealhulgas liiklusmärkide paigaldamine, liikluskorralduse muutmise kohta ettepanekute tegemine, tänavate, teede ja parklate markeerimise korraldamine, bussiinfo paigaldamine ja uuendamine peatustes;
6) turukaubanduse korraldamine, sealhulgas ettepanekute tegemine piletihindade muutmiseks;
7) riigihangete korraldamine vastavalt Põlva Vallavolikogu poolt kehtestatud hankekorrale.

 

Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib Põlva Haldusteenistus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid.

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee