Volikogu istung 13.04.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne neljas istung toimub kolmapäeval,13. aprillil 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord ME13; ettekandja Helen Metsma

 

2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord ME15; ettekandja Helen Metsma

 

3. Järveotsa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine OE12; ettekandja Tuuli Veersalu

 

4. Asustusjaotuse muutmise algatamine OE35; ettekandja Tiivi Parts

 

5. Teede aluse maa munitsipaalomandisse taotlemine OE32; ettekandja Tiivi Parts

 

6. Planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine OE30; ettekandja Tiivi Parts

 

7. Maakatastriseaduses ja maa hindamise seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine OE36; ettekandja Tiivi Parts

 

8. Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine ME10; ettekandja Kaira Perv

 

9. Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määruse nr 1-2/36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" muutmine ME26; ettekandja Kaira Perv

 

10. Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine OE37; ettekandja Indrek Käo

 

11. Komisjonide tegevusest aruandmine, revisjonikomisjoni aruande esitamine oma tegevuse kohta

Arengukomisjoni 2015. a tegevusaruanne

Majanduskomisjoni 2015. a tegevusaruanne

Hariduskomisjoni 2015. a tegevusaruanne

Kultuurikomisjoni 2015. a tegevusaruanne

Sotsiaalkomisjoni 2015. a tegevusaruanne

 

12. Jooksvad küsimused

 

Viimati muudetud: 08.04.2016 15:29, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee