Biopuhasti katastriüksus Tilsi külas

22.08.19

 

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 25.07.2018 korraldusega nr 2-3/472

Seletuskiri

Situatsioonikaart
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrkude joonis

Algatamise korraldus

Vastuvõtmise ja avalikustamisele suunamise korraldus.

Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad kaardirakendusest EVALD