Lastekaitse

8.06.23

Lastekaitse eesmärk on tagada lapse turvatunne ja heaolu. Lapse heaolu on lapse arengut toetav seisund, milles on lapse füüsilised, tervislikud, psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud vajadused rahuldatud.

Lapse õiguste ja heaolu tagamisel tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest:

 1. igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;
 2. igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;
 3. kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;
 4. igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Põlva Vallavalitsuses töötab 3 lastekaitsespetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

 1. lastekaitsealase töö korraldamine Põlva vallas;
 2. abivajavast lapsest teada saamisel lapse abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine;
 3. lapse ja/või pere nõustamine, toetamine ning vajadusel suunamine vajalikule teenusele;
 4. laste hoolekannet puudutavate dokumentide kogumine ja esitamine kohtule (s.h eestkoste seadmiseks vajalikud dokumendid) ning vallavalitsuse esindamine kohtus;
 5. perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 6. koostöö erinevate spetsialistidega laste õiguste ja heaolu suurendamiseks;
 7. laste hoolekannet puudutavate komisjonide, ümarlaudade töös osalemine;
 8. kodukülastustel käimine ning pere ülevaadete koostamine.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps,  kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu.

Abivajavast lapsest on kohustus teatada kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

Lasteabitelefon on ööpäevaringne tasuta teenus. Lisaks helistamisele on võimalik saata e-kiri aadressil info@lasteabi.ee või teha veebivestlus Lasteabi veebilehel.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.

Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud lapsest on võimalik teada anda või saada nõuannet teemaga seotud küsimustes telefonil 116 000. Teenus on tasuta ja ööpäevaringne.

 

Tugiisikuteenust osutatakse lapsele või täiskasvanule, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Turvakoduteenust osutatakse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.