30.05.23
 Alates 1. juunist on vallavalitsuse kassa Mammastes, Keldrikaela tee 2, avatud K 9.00-13.00 ja N 13.00-16.00.

Põlva Teataja uudised

Energiahinna toetus

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator  https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

 

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele
Meetme eesmärgiks on leevendada vähemkindlustatud peredele energiahindade ootamatust kasvust tingitud mõju. Eesmärgi saavutamiseks makstakse toetust.

Kes saavad toetust taotleda?
Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine netosissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem. Perekonnaliikmeteks loetakse käesoleva määruse tähenduses isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Toetuse maksmise piir on 1126 eurot kuus.

Perekonna toetuse maksmise piiri arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme toetuse maksmise piir järgmiselt:
1) pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 1,0;
2) iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,5;
3) iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse toetuse maksmise piir koefitsiendiga 0,3.

 

Toetuse arvestamise alused
Toetust makstakse 80 protsendi ulatuses energia koguhinna osast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi:

1) elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
2) gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);
3) kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta.
Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.

 

Millal ja kuhu taotlus esitada?
Allkirjastatud vormikohane kirjalik taotlus koos lisadokumentidega esitatakse e-postile ­­­­energiatoetus@polva.ee või paberkandjal. Paberkandjal taotlusi on võimalik esitada järgnevates kohtades:

1. Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas (kultuurikeskuse majas) E-R 9-12 ja 13-16;
2. Ahja haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
3. Kauksi haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
4. Kiidjärve haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
5. Mooste haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
6. Himmaste haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
7. Kiuma haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
8. Peri haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
9. Taevaskoja haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
10. Vanaküla haruraamatukogus (Holvandis) raamatukogu lahtiolekuaegadel;
11. Rasina haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
12. Tilsi haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel;
13. Vastse-Kuuste haruraamatukogus raamatukogu lahtiolekuaegadel.

Taotlusi on võimalik esitada perioodil 17.01.2022-12.06.2022. 

 

Milliseid dokumente taotluse esitamiseks vaja on?
Teenuse taotlemisel esitatakse allkirjastatud vormikohane taotlus, energiatarbimist tõendavad dokumendid (enamasti arved) iga energialiigi kohta, mille kompenseerimiseks hüvitist taotletakse. Dokumentidelt peab olema tuvastatav tarbimiskoha aadress, tarbitud energia kogus ning maksumus.

Kui tegemist ei ole taotleja omandisse kuuluva eluasemega, on vaja taotlusele lisada eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping, kasutusleping, omaniku kinnitus kasutusse andmise kohta vms).

Sissetulekuna läheb arvesse pereliikmete Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinni peetud summad. Elatise (nii makstud kui ka saadud) ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta peab taotleja esitama vastavad lisadokumendid.

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates.

 

Õigusakt ja taotluse vorm

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele https://www.riigiteataja.ee/akt/131122021008?leiaKehtiv

Energiakulude hüvitamise taotlus   RTF / PDF

 


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus, tänavavalgustus,
hulkuvad koerad ja kassid.

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

7.03.22

Põlvamaa Rohelisem elu logo