Põlva Vallavalitsuses toimub kodanike vastuvõtt ainult etteregistreerimisel.
Kodanikke teenindatakse ka telefoni ja e-kirja teelAmetnike kontaktid

Põlva Teataja uudised

Mis saab Põlva Lina tänava õppehoonest?

Põlva Vallavalitsus on ellu viimas Põlva koolivõrgu ümberkorraldamise viimast etappi, mis hõlmab Lina tänava piirkonnas I kooliastme õppetööks ruumide kaasajastamist ja senisest energiakulukast ning amortiseerunud õppehoonest loobumist. 

2016. aastal otsustas Põlva Vallavolikogu Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise, kus Kesk 25 koolihoone õpikeskkond viiakse vastavusse II ja III kooliastme tingimustele ning taotletakse põhikooli rekonstrueerimise meetmest lisarahastust. Lina tänava piirkonnas tagatakse õppekohad I kooliastmele. Otsuse rakendamise osas nägi volikogu vajadust arvestada õpilaste arvu muutumise, vanemate eelistuste ja  hariduslike erivajadustega õpilastele klasside moodustamise vajadusega, mille tõttu võib klassikomplektide jaotus õppehoonete vahel muutuda. Investeering ruumide vastavusse viimisel I kooliastme tingimustele tuleb teha omavalitsusel.

2016. aastal esitas Põlva vald koolivõrgu meetmesse projekti „Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone ümberehitamine". Projekti rahastaja nõue oli kooli pinda oluliselt vähendada Selleks tuli projekti kohaselt Lina 21 hoone osaliselt lammutada (4695 m²) ja Koolimaja tee õppehoones lasteaia ruumides kooli tarbeks kasutatavaid pindu vähendada (400 m²).

Põlva valla koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena tegelikult õpilaste arv linnas suurenes, kooli tuli viis esimest klassi ja lisandus õpilasi ka II ja III kooliastmesse. Õpilaste vähenemine toimub aeglasemalt, kui prognoosid 2016. aastal näitasid. See on ju positiivne asjaolu ning selliste arengute tulemusena pole võimalik Lina tänaval veel mitmeid aastaid õppetegevust lõpetada. Samas peab omavalitsus tagama lastele koha elukohajärgses munitsipaalkoolis. 

2019. aasta juulis sai positiivse rahastusotsuse energiatõhusate sotsiaalmajade ehitamise projekt. 1,76 miljonit eurot toetust on seotud tingimusega, et lammutatakse omavalitsuse amortiseerunud/energiamahukad hooned. Lina 21 hoone kooliosa lammutamine on selle projektiga  otseselt seotud, sest sotsiaalmajade parkla, teed, trassid ja aiad on projekteeritud lammutatava koolihoone asemele. Lina 21 ja lähiala planeering võeti vastu 10.06.2020, avalik väljapanek toimus 03.–16.07.2020, kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Sotsiaalmajade valmimise lõpptähtaeg on 31. juuli 2022.

Lammutamine peaks toimuma sünkroonis sotsiaalmajade ehitamise etappidega ja nii, et Lina 21 spordihoone ja sööklakompleks jäävad alles ning neid lammutamise käigus ei kahjustata. Töid on vajalik teostada samaaegselt mõlemal objektil, mis toob endaga kaasa vajaduse korraldada ligi saja õpilase õppetegevus ajutiselt asenduspindadel. Lammutamiseks vajalikud finantsilised vahendid on sotsiaalmajade projektist rahastatud.

Põlva Vallavalitsuse ettepanek on ehitada tagasi hoone, mis tagab spordisaali teenindamise treeningute/võistluste/ürituste ajal ja annab võimaluse korraldada spordilaagreid ning samas saaks tagatud edaspidi ka õppetöö korraldamine 1.-3. klassile, sh haridusliku erivajadusega õpilaste klassidele. Vajalik rahaline ressurss tuleb planeerida Põlva valla eelarvesse ja võimalusel küsida ka rahalist toetust järgmisel aastal avanevast  CO2 programmist, kus toetatakse just uute energiatõhusate hoonete rajamist. Iga samm keskkonnasõbralikkuse suunas nõuab aga suuri investeeringuid ja planeerimist.

Tuleviku arenguks suunatud strateegilised otsused on vajalikud nii meie lastele, peredele kui paikkonnale tervikuna.

Janika Usin
abivallavanem


 Põlva Haldusteenistus
tel 5560 1587
rein.kamber@polva.ee

Heakorra- ja haljastustööd,
teede hooldus,
hulkuvad koerad ja kassid.
15.04.21

 

"Põlva - Eesti lõõtsapealinn" logo

Europe Direct Põlvamaa logoPõlvamaa Rohelisem elu logo

27.10.20

 

          Põlva valla üldplaneeringu ideekorje kaardi logo