Uudised

Vallavolikogu istung 08.04.2015

08.04.2015

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 8. aprillil 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 19 volikogu liiget.

Istungi alguses tutvustas Riina Raudne Terve Eesti Sihtasutusest Põlva vallas käivitunud Kohaliku alkoholipoliitika pilootprojekti. Projekti eesmärgiks on vähendada alkoholi kättesaadavust alaealistele.

 

Vallavolikogu seadis isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks 0,4 kV maakaabelliini rajamiseks Orajõe teel. Kasutusõigusega koormatava ala suurus on 105 m2 ja trassi pikkus 58 m.

 

Määrati Aarna küla liikluspindade nimedeks Pargi tee; Papli tee ja Kiilu tee. Põlva linnas määrati uued tänavanimed Pihlaka tänav (endine Ehitajate); Vahtra tänav (endine Lina tänava jupp),  Lina tänav (pikenes Kooli tänava võrra) ja Sireli tänav.

 

Kehtestati Põlva valla sotsiaaleluruumide üüri piirmäär. Lisaks üüri maksmisele peab üürnik kandma muid üüritud asjaga seotud kulusid: tasu vee ja kanalisatsiooni, kütte ja prügiveo eest ning muude kommunaalteenuste eest.

 

Kehtestati ajakohastatud ja 01.02.2015 jõustunud valla põhimäärusega kooskõlla viidud Põlva Valla Hooldekodu uus põhimäärus.

 

Võeti vastu uuendatud ning ühtsetele alustele viidud projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord. Korraga tagatakse Põlva valla haldusterritooriumil projektlaagri pidamise nõuetekohasus ning luuakse noortele turvaline võimalus tervistavalt puhata ja vaba aega sisustada. Projektlaagri turvalisuse tagavad nii projektlaagri juhataja ja kasvatajad kui ka nõuetele vastav laagri korraldamise koht. Kord reguleerib laagreid, mis kestavad 6 või rohkem päeva.

 

Volikogu kehtestas Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasu eest või tasuta võõrandamise tingimused ja korra.

 

Vallavolikogu delegeeris vallavalitsusele riikliku järelevalve teostamise nende seaduste täitmise üle, kus seadusandja  on  andnud  selle  kohaliku omavalitsuse,  kohaliku  omavalitsuse  üksuse  või  asutuse  ja  kohaliku  omavalitsusorgani pädevusse. Veel delegeeriti vallavalitsusele veeseaduses ja välisõhu kaitse seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine ja otsustamine.

 

Kinnitati volikogu revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaan.

 

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis informeeris vallavanem volikogu liikmeid valla eelarve seisust, elanikkonna vähenemisest, keskväljaku planeeringu arengutest, Jaama tänava kergliiklustee ja raudteejaama platsi rekonstrueerimise taotlusest ning Kesk tänava rekonstrueerimisprojekti hetkeseisust. Koolivõrgu ümberkorraldamise projektijuhiks on nimetatud Koit Nook.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 13. mail 2015 kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee