Uudised

Valgesoo looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

18.12.2015

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 21. oktoobri 2015. a. käskkirjaga nr 957 on algatatud määruse „Valgesoo looduskaitseala kaitse-eeskiri” menetlus. Määrusega muudetakse Valgesoo looduskaitseala kaitsekorda, välispiiri ja tsoneeringut. Kaitseala kaitse-eeskirja koostamise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja kehtestamise järgselt tehakse ettepanek Natura 2000 võrgustikku kuuluva Valgesoo loodusala vähendamiseks. Valgesoo loodusala piiride muutmisega seonduvaga saate tutvuda seletuskirjas.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Räpina kontoris ning Vastse-Kuuste ja Põlva vallavalitsustes 18.12.2015 – 18.01.2016. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee.

 

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

 

Oma parandusettepanekud ja vastuväited Valgesoo looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonile (Merle.Palk@keskkonnaamet.ee või Kalevi 1a, Räpina 64503) hiljemalt 18.01.2016.

 

Vastavalt looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3, teeme ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Looduskaitseseaduse § 9 lg 6 alusel menetlusosalise ettepanekuta eelpooltoodud tähtajaks loetakse menetlusosaline asja arutamisest avalikul arutelul loobunuks ja avalikku arutelu ei korraldata.

 

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt septembris 2016. aastal ministeeriumide vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti novembris 2016. aastal.

 

Lisainfo:

Merle Palk

Merle.Palk@keskkonnaamet.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee