Aasa tn 5a, Põlva linn katastriüksus

22.08.19

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35

Seletuskirisitutatsioonijoonisplaneeringuala lähipiirkonna funtsionaalsete seoste joonis, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonisplaneeringu mahuline illustratsioon.

 

Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning see hõlmab Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0102, maa kasutamise sihtotstarve 100% elamumaa) ja osaliselt Aasa tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0047,  maa kasutamise sihtotstarve 100% transpordimaa). Planeeringuga kavandatakse Aasa tn 5a katastriüksusele ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist, kokku kuni 24 korterit.  Planeeringulahendusega on kindlaks määratud kahe kortermaja, neid teenindavate parklate ja juurdepääsude asukohad ning tehakse ettepanek muuta üldplaneeringuga lubatud kõrguspiirangut katastriüksusel 4 korruseni.

 

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESS:

 Detailplaneeringu koostamine algatati Põlva Vallavalitsuse 03.05.2017 korraldusega nr 2-3/240 AlgatamineLähteseisukohad

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekul Põlva Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 2-3/448  Detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 23.07.2018 – 06.08.2018. Avaliku väljapaneku ajal esitati kaks kirjalikku arvamust, pärast avaliku väljapaneku lõppu veel üks. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28.08.2018  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15.

Avalikul väljapanekul  (23.07.2018 – 06.08.2018) olnud planeering:

Seletuskiripõhijoonis, tehnovõrkude joonis, planeeringu mahuline illustratsioon.

Avaliku arutelu (28.08.2018) tulemusel muudetud planeering:

Seletuskiri,  põhijoonis, tehnovõrkude joonis, planeeringu mahuline illustratsioon 

Avaliku väljapaneku ja -arutelu (28.08.2018) tulemusena on muudetud positsioon 3-l parklasse sissesõidu asukohta ning on täpsustatud nõudeid positsioon 2-le paigaldatava osalisele piirdele - piire peab olema kombineeritud haljastusega.  Avaliku väljapaneku ja -arutelu tulemused

Detailplaneering koos arvestamata jäetud arvamustega esitati regionaalhalduse ministrile heakskiitmiseks 11.09.2018 kirjaga nr 7-1/18-93-1. Arvamuste ärakuulamine toimus 23.10.2018. Rahandusministeerium palus 14.11.2018 kirjas nr 14-11/8536-1 Aasa tn 5a detailplaneering viia vastavusse riigihalduse ministri poolt 29.10.2018 kirjaga nr 14-11/6458-3 heakskiidetud Põlva valla üldplaneeringuga 2029+ või menetleda detailplaneeringut lähtudes planeerimisseaduses üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule ettenähtud nõuetest.

Detailplaneeringu lahendust muudeti ning varasemalt kavandatud kolme korterelamu asemel kavandatakse Aasa tn 5a katastriüksusele ühe 4-korruselise ja ühe 3-korruselise korterelamu rajamist, kokku kuni 24 korterit.  Seletuskiri põhijoonistehnovõrkude joonisplaneeringu mahuline illustratsioon.

Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 21.12.2018 – 25.01.2019, avalik arutelu toimus 31.01.2019, avaliku arutelu protokollAvaliku väljapaneku ajal esitati üks kirjalik arvamus. Detailplaneeringu avalikustamise tulemused Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusel saadud planeeringulahendus (põhijoonis).

Põlva Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 1-3/24 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneering. Planeeringu avalik väljapanek toimub 10. maist – 10. juunini 2019. Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimus 13. juunil 2019 kell 14.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15. Kirjalikke arvamusi avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Avaliku arutelu protokoll.

Detailplaneering on Rahandusministeeriumi 11.07.2019 kirjaga nr 14-11/4191-2 heaks kiidetud. Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otusega nr 1-3/35.

Planeeringu koostamisega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ka kaardirakenduses EVALD