Põlva valla üldplaneering 2029+

29.04.20

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ materjalid:

Põlva valla üldplaneering 2029+ kehtestati osaliselt Põlva Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/60.  Üldplaneeringut on muudetud Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga ja Põlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga.

Põlva valla üldplaneering 2029+ on koostatud 2017. aasta haldusreformieelse Põlva valla haldusterritooriumile. Planeeringu ala moodustavad Põlva valla koosseisus olevad asustusüksused: Aarna küla, Adiste küla, Andre küla, Eoste küla, Himmaste küla, Holvandi küla, Kiuma küla, Kähri küla, Lutsu küla, Mammaste küla, Meemaste küla, Metste küla, Miiaste küla, Noorismetsa küla, Orajõe küla, Partsi küla, Peri küla, Puskaru küla, Puuri küla, Põlva linn, Rosma küla, Soesaare küla, Taevaskoja küla, Tromsi küla, Tännassilma küla, Uibujärve küla, Valgesoo küla ja Vanaküla küla.

Põlva valla üldplaneering 2029+ seletuskiri  Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35 kehtestatud Aasa tn 5a katastriüksuse detailplaneeringuga muudetud seletuskiriPõlva Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 1-3/11 kehtestatud Kesk tn 37 katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringuga muudetud seletuskiri.
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla põhjaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla lõunaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering tiheasustusalad M1:5 000

Joonis: Tehnovõrkude ja teede skeem

Põlva valla üldplaneering 2029+ on heakskiidetud Rahandusministeeriumi 29.10.2018 kirjaga nr 14-11/6458-3, planeeringut on täpsustatud planeeringu järelevalvemenetluse käigus, arvestamata jäetud vastuväidete ärakuulamise tulemuste alusel.

Seletuskiri
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla põhjaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla lõunaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering tiheasustusalad M1:5 000
Joonis: Tehnovõrkude ja teede skeem
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju streteegiline hindamine (heakskiidetud aruanne)
Lisa 3 Kehtivad kitsendused

Üldplaneeringu koostamise protsess , kooskõlastamiste koondtabel 

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ materjal 01.08.2018 seisuga:

Seletuskiri
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla põhjaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering (valla lõunaosa) M1:15 000
Joonis: Põlva valla üldplaneering tiheasustusalad M1:5 000
Joonis: Tehnovõrkude ja teede skeem

 

Põlva valla üldplaneeringuga tehtud ettepanek Põlva järve ehituskeeluvööndi muutmiseks

Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 1-3/22 võeti vastu ja avalikustati Põlva valla üldplaneeringu 2029+ põhilahendus, mille seletuskirja kohaselt täpsustatakse Põlva järvel ehituskeeluvööndit. Põlva järve ehituskeeluvöönd on 50 meetrit, välja arvatud  järve kaldal metsamaal (metsaseaduse § 3 lg 2 tähenduses), kus ehituskeeluvöönd ulatub kalda piiranguvööndi piirini. Põlva järvel on piiranguvööndi ulatus 100 meetrit. Korrigeeritud ehituskeeluvöönd oli kantud üldplaneeringu põhijoonisele. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 24.07.2017–21.08.2017 ning avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimus avalik arutelu 08.09.2017. Looduskaitseseaduse § 40 kohaselt võib ranna ja kalda ehituskeeluvööndit suurendada või vähendada, arvestades ranna või kalda kaitse eesmärke ning lähtudes taimestikust, reljeefist, kõlvikute ja kinnisasjade piiridest, olemasolevast teede- ja tehnovõrgust ning väljakujunenud asustusest. Ehituskeeluvööndit võib kohalik omavalitsus suurendada üldplaneeringuga. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks esitab kohalik omavalitsus Keskkonnaametile taotluse ja planeerimisseaduse kohaselt vastuvõetud üldplaneeringu.  Keskkonnaamet hindab ehituskeeluvööndi vähendamise vastavust ranna või kalda kaitse eesmärgile ja looduskaitseseaduse § 40 lõikes 1 sätestatule. Vastavalt looduskaitseseaduse (LKS) § 40 lõike 4 punktile 1, esitas Põlva Vallavalitsus 21.09.2017 kirjaga nr 7-1/17-68-1 Keskkonnaametile taotluse Põlva järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaamet saatis 24.11.2017 Põlva Vallavalitsusele kirja (nr 713/17/10803-3), kus palus esitada alade kaupa täiendavad põhjendused ehituskeeluvööndi (edaspidi EKV) vähendamise vajalikkuse kohta, samuti selgitused, millest on lähtutud üldplaneeringus esitatud EKV-sse hoonestuse kavandamisel. Samuti paluti joonisel kajastada EKV vähendamise ulatus meetrites ning näidata EKV vähendamine joonisel samuti alade kaupa. Põlva Vallavalitsus täiendas 22.12.2017 kirjaga nr 7-1/17-68-4 varem esitatud taotlust Põlva järve EKV vähendamiseks, lisades taotlusele joonise EKV vähendamise kohta ning põhjendades joonisel näidatud lõikude kaupa EKV vähendamise vajadust. Keskkonnaamet palus veelkord 29.01.2018 kirjas nr 7-13/17/14203-3 põhjendada ja täpsustada EKV vähendamist ning hoonestuse kavandatud ulatust Põlva Vallavalitsuse 22.12.2017 kirjaga esitatud joonisel näidatud lõikude 2 ja 4 esineva metsamaa ulatuses. Põlva Vallavalitsus selgitas 27.02.2018 kirjaga nr 7-1/17-68-7 lõikudes 2 ja 4 EKV vähendamise vajadust. Keskkonnaameti ettepanekul (28.03.2018 kiri nr 7-13/18/4697) toimus 05.04.2018 kokkusaamine Keskkonnaameti ja Põlva Vallavalitsuse esindajate vahel, kus arutati EKV vähendamise küsimusi ja Keskkonnaamet selgitas EKV vähendamise taotluse põhjendatuse olulisust, et saaks vastu võtta kõiki osapooli arvestava otsuse EKV vähendamise osas. Vastavalt kohtumisel kokkulepitule esitas Põlva Vallavalitsus 23.04.2018 kirjaga nr 7-13/18/4697-2 Keskkonnaametile täpsustatud ning täiendatud taotluse EKV vähendamise ning hoonestuse kavandatud ulatuse kohta joonise lõikudel 2 ja 4 esineva metsamaa ulatuses.

Keskkonnaamet esitas 03.07.2018 kirjas nr 7-13/18/4697-6 lõppjäreldused EKV vähendamise võimalikkuse kohta. Nende järelduste kohaselt annab Keskkonnaamet nõusoleku EKV osaliseks vähendamiseks Põlva Vallavalitsuse 22.12.2017 kirja nr 7-1/17-68-4 lisa 1 joonisel „Põlva järve taotletav ehituskeeluvöönd" märgitud ulatuses lõigul 4 vahemikus Järve tänavast (Järve tänav T1 katastriüksus, katastritunnus 62001:004:0055) kuni Pärna tänavani (Pärna tänav T1 katastriüksus, katastritunnus 62001:003:0043) ja lõigul 7. Keskkonnaamet ei andnud nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks lõigul 2 (Mammaste tee 1 katastriüksus, katastritunnus 62001:004:0310) ja lõigul 4 Kase tn 9 katastriüksusel (katastritunnus 62101:001:0497), Kase tn 7a katastriüksusel (katastritunnus 62001:004:0329) ning Järve tn 1 katastriüksusel (katastritunnus 62001:004:0328).

 

 

 

Põlva valla üldplaneeringu 2029+ materjal 18.12.2017 seisuga:

• Seletuskiri
• Üldplaneeringu kaart_põhjaosa
• Üldplaneeringu kaart_lõunaosa
• Üldpaneeringu kaart_tiheasustusalad
• Üldplaneeringu kaart_teed ja tehnoskeem
•  Lisa 1_mõisted
•  Lisa 2_KSH (heakskiidetud)
•  Lisa 3_kitsendused


Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise tulemused

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati Põlva valla üldplaneering 2029+ ning KSH. Üldplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikustamisele Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 1-3/22. Avalik väljapanek toimus 24.07.2017 – 21.08.2017. Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks toimus avalik arutelu 08.09.2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Avaliku väljapaneku jooksul laekus Põlva Vallavalitsusele 13 kirjalikku pöördumist, millest 2 sisaldasid vastuväiteid. Ettepanekud olid peamiselt tehtud planeeringulahenduse täpsustamiseks (nt sooviti täpsustada varasemat seisukohta; sooviti täpsustada üldplaneeringuga kavandatavaid ehitustingimusi) või täiendamiseks (nt tehti ettepanekuid reserveeritud ruumikasutuse osas). Vastuväited olid esitatud reserveeritud ruumikasutuse kohta – sooviti kaevandamist lubava tootmisala lisamist Himmaste küla territooriumile. Kirjalikes pöördumistes esines ka 7 selgitustaotlust. KSH aruandele sisulisi ettepanekuid ei tehtud. Kõikidele kirjalikele pöördumistele esitas Põlva Vallavalitsus arutelu järgselt täiendatud seisukohad. Avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud ei muuda vastuvõetud Põlva valla üldplaneeringu põhilahendust.

 

 

Vastuvõetud ja avalikustamisele suunatud Põlva valla üldplaneering

Põlva vallavolikogu 19.06.2017 otsusega nr 1-3/22 võeti Põlva valla üldplaneering 2029+ vastu ning suunati avalikule väljapanekule.

Põlva valla üldplaneeringu eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete edasine kujundamine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sh maakasutuse juhtotstarvete ning hoonestuse kõrguslike- ja kauguslike piirangute määramine. Üldplaneeringuga määratakse valla arenguks oluliste sotsiaalobjektide ja üldkasutatavate maade asukohad, asustuse ja ettevõtluse arengu suunamine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, miljööväärtuslikud hoonestusalad, maastike kaitse- ja kasutamistingimused, põhiliste teede ja tehnorajatiste asukohad, puhke- ja virgestusalad. Üldplaneeringuga täpsustatakse kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd.l Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest keskkonnamõju. Samuti ei ole ette näha mõju esinemist Natura 2000 võrgustiku aladele.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus  24.07.2017 kuni 21.08.2017 ning lisaks kodulehele oli võimalik planeeringuga tutvuda Põlva Vallavalitsuse kantseleis aadressil Kesk 15,  ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Peri haruraamatukogus Peri külas, Himmaste haruraamatukogus aadressil Keskuse tee 6/2, Himmaste külas.

Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku arutelu toimus 08.09.2017  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

 

 

Põlva valla üldplaneeringu eskiislahendus

Valminud on Põlva valla üldplaneeringu eskiis, millega oli võimalik tutvuda ajavahemikul 28.12.2015-12.01.2016 lisaks kodulehele ka vallavalitsuse ruumides, aadressidel Võru tn 1 (II korrus) ja Kesk tn 15 kantseleis. Üldplaneeringuga on kavandatud valla ruumiline areng kogu valla territooriumil kuni aastani 2029.

Üldplaneeringu eskiis on vallavalitsuse esialgne visioon valla ruumilisest arengust ja siin on juba arvestatud ka aktiivsemate kodanike ja ettevõtete ettepanekutega.

Eskiisi seletuskiri

Töökaart 

Tiheasustusalade väljavõte

Lisa 1 - koondatavad mõisted

Olemasoleva olukorra analüüsiskeemid: olemasolev maakasutusväärtused maastikuslooduskeskkondplaneeringudmaaomand

 

 

 

Heaks kiidetud keskkonnamõju strateegilise hindamise programm

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati uue Põlva valla üldplaneeringu ja selle KSH koostamine. Üldplaneeringu lähteseisukohad on kinnitatud Põlva Vallavolikogu otsusega 08.10.2014 nr 1-3/34. Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Mõju esinemise võimalust Natura 2000 võrgustiku aladele hinnatakse KSH koostamise käigus.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus ning üldplaneeringu kehtestab Põlva Vallavolikogu.

Üldplaneeringu konsultant on OÜ Pärnu Instituut. KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere.

KSH programm on heaks kiidetud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kirjaga nr 26.06.2015 nr PVV 6-8/15/14507-2.

 

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vaadanud üle ühinenud omavalitsusüksuste Põlva linna ja Põlva valla kehtivad üldplaneeringud ja analüüsinud üldplaneeringuid planeerimisseaduse § 8 lõike 3 kohaselt, otsusega nr 1-3/21 algatas Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 Põlva valla üldplaneeringu koostamise koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus

• Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm

• 28.01.2015 Riigihanke "Polva valla üldplaneeringu ja keskkonnamojude strateegilise hindamise koostamine" tulemuste kinnitamine

• 10.12.2014 Riigihanke "Polva valla uldplaneeringu ja keskkonnamojude strateegilise hindamise koostamine" korraldamine

• 08.10.2014 Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine

• 05.05.2014 Põlva linna ja Põlva valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR