Allika tn 20, Ahja alevik

5.09.22
Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 2-3/375
Põlva Vallavalitsus algatas 10.02.2021 korraldusega nr 2-3/58 Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 10 520 m2 ning planeering koostatakse eesmärgiga jagada katastriüksus elamumaa kruntideks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks. Planeeringuala hõlmab Allika tn 20 katastriüksust (katastritunnus 11701:001:0139). Planeeringuala on hoonestamata, katastriüksuse idaosas asuvad mõned kasvuhooned ning aiamaa, mis on Allika tn 18 katastriüksuse omaniku kasutuses. Katastriüksust läbivad gaasi-, side- ja elektritrassid, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid asuvad katastriüksuse vahetus läheduses. Planeeritakse liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning elektrivõrguga. Juurdepääsud on planeeritud Allika tänav L3 ning Allika tänava lõik 1 katastriüksustelt. Planeeringualale ulatub osaliselt Ülemise järve kalda kaitsevöönd ning kalda ehituskeeluvöönd.
03.05.2022 korraldusega nr 2-3/199 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.05 – 10.06.2022.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt jagatakse Allika tn 20 katastriüksus kolmeks elamumaa krundiks suurustega 2000–4385 m2 (Pos 1 – Pos 3) ning üheks elamumaa krundiks (Pos 4) suurusega 230 m2, mis on planeeritud Allika tn 18 katastriüksuse laienduseks, kuna Allika tn 18 katastriüksusel asub vundament, mis ulatub nurgaga üle Allika tn 20 katastriüksuse piiri. Kavandatavate hoonete suurimaks lubatud ehitisealuseks pinnaks on kõigil kolmel (Pos 1 – Pos 3) elamumaa krundil 400 m2, igale krundile on lubatud ehitada 1 üksikelamu ja kuni 2 abihoonet. Pos 4 krundile ehitusõigust ei ole määratud. Juurdepääsud elamumaa kruntidele on planeeritud Allika tänavalt (Allika tänav L3 – 11701:001:0085 ja Allika tänav – 11701:001:0084 katastriüksustelt). Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Ahja valla üldplaneeringuga.

Planeeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, illustratiivsed vaated.

Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 2-3/375

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR