Allika tn 20, Ahja alevik

11.02.21

Põlva Vallavalitsus algatas 10.02.2021 korraldusega nr 2-3/58 Ahja alevikus Allika tn 20 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise. Planeeringuala suurus on 1,052 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga jagada katastriüksus viieks elamumaa krundiks ning määrata planeeringualale ehitusõigus ja hoonestusala üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks ning juurdepääsude lahendamiseks.

Planeeringuala hõlmab Allika tn 20 katastriüksust (katastritunnus 11701:001:0139, registriosa number 5602350, maa kasutamise sihtotstarve maatulundusmaa 100%), mille suurus on 10 520 m2. Planeeringuala on hoonestamata, katastriüksuse idaosas asuvad mõned kasvuhooned ning aiamaa, mis on Allika tn 18 katastriüksuse omaniku kasutuses. Katastriüksust läbivad gaasi-, side- ja elektritrassid, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid asuvad katastriüksuse vahetus läheduses. Planeeritakse liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning elektrivõrguga. Juurdepääsud on planeeritud Allika tänav L3 ning Allika tänava lõik 1 katastriüksustelt. Planeeringualale ulatub osaliselt Ülemise järve kalda kaitsevöönd ning kalda ehituskeeluvöönd.

 

Planeeringu korraldus, asendiplaan

 

Toimetaja: LIIA SULG