Äglimäe, Tilsi küla

23.03.21

Detailplaneering on algatatud Laheda Vallavolikogu 13.06.2016 otsusega nr 17 ning detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada Äglimäe kinnistute maa-ala neljaks elamumaa, üheks segafunktsiooniga (75 % üksikelamumaa, 25 % kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa), üheks transpordimaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks ning kavandada Ranniku (38501:003:0867), Savi (38501:003:0042), Kõrbjärvepõllu (38501:003:0102), Kraavi (38501:003:0779), Alasilla (38501:003:0064) ja Järve (38501:003:0101) katastriüksustele ning uutele moodustatavatele katastriüksustele juurdepääsutee. Planeeringuga lubatakse igale positsioonile nr 2 – 5 püstitada üks kuni 9 m kõrgune põhihoone ning kaks kuni 4 m kõrgust abihoonet. Juurdepääs kruntidele on kavandatud 18114 Tilsi-Mustajõe teelt ja selle tarbeks moodustatakse transpordimaa sihtotstarbega positsioon 6. Alasilla, Kraavi, Ranniku, Savi ja Järve kinnisasjadele tagatakse juurdepääs planeeritud tee (positsioon 6) kaudu ning planeeringus tehakse ettepanek sellele seada juurdepääsu servituut.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek täpsustada Laheda valla üldplaneeringuga määratud perspektiivset elamumaad, kompaktse hoonestusega ala ja reovee kogumisala liigutades antud alasid Äglimäe katastriüksuste (38501:003:0788, 38501:003:0789) piires 18114 Tilsi-Mustajõe tee äärest Kõrbjärve äärsele alale.Põlva Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 1-3/3 jäeti algatamata Põlva vallas Tilsi külas asuvate Äglimäe katastriüksuste detailplaneeringuga kavandatud tegevuste keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneeringu eskiislahenduse seletuskiri, asendiskeem, funtsionaalsete seoste skeem, olemasoleva olukorra joonis, põhijoonisDetailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 2019. aasta 14. jaanuarist kuni 15. veebruarini ning esitatud arvamuste avalik arutelu 18. veebruaril 2019. Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse vastuste kokkuvõte

Detailplaneering on kooskõlastatud Transpordiameti poolt, planeeringule andsid arvamuse Rahandusministeerium ja Keskkonnaamet.

Detailplaneeringu seletuskiri, asendiskeem, funktsionaalsete seoste skeem, olemasoleva olukorra joonis, põhijoonis 2021. a märtsi seisuga.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR