Villa-Salme, Valgemetsa küla

7.01.21

Detailplaneering on osaliselt kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 2-3/312. Kehtestamata jäetud veevarustuse ja kanalisatsiooni osas tuleb lähtuda Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala üldplaneeringust.

Detailplaneeringuga lubatakse 4704 m2 suurusele Villa-Salme kinnisasjale püstitada olemasoleva suvemaja asemele kuni 9 m kõrgune elamu ning üks, kuni 7 m kõrgune abihoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kokku 250 m2. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi muutusi Valgemetsa külas. Olulist mõju looduskeskkonnale planeeringu elluviimisega ei kaasne.

Valgemetsa küla Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu koostamine algatati Vastse-Kuuste Vallavolikogu 25. mai 2017  otsusega nr 23 "Valgemetsa küla Villa-Salme kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine", sama otsusega kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Põlva Vallavalitsuse 24.04.2019 korraldusega nr 2-3/193.

Detailplaneeringu seletuskiri, olemasolev olukord, asukoha joonis, põhijoonis, ruumiline illustratsioon, kooskõlastuste kokkuvõte.

Detailplaneeringu menetlemisega seotud dokumendid on kättesaadavad kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR