Kirsi tn 3, Põlva linn

3.08.20
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.08. – 25.08.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva või digitaalselt Põlva valla veebilehel. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Detailplaneeringu koostamine algatati 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ja hõlmab Kirsi tn 3 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 2206 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 10 m ning lubatud katusekalded on 0-45°. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 75% ärimaa ja 25% tootmismaa. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse olemasolevat teed.

Kirsi tn 3 katastriüksusel kehtib Põlva Linnavolikogu 16. jaanuari 2013. a otsusega kehtestatud Ringtee tn 24 kinnistu detailplaneering, mis lubab Kirsi tn 3 katastriüksusele püstitada kuni kaks hoonet ning määrab katastriüksusele ärimaa sihtotstarbe. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Põlva Vallavalitsuse 22.07.2020 korraldusega nr 2-3/380 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.08. – 25.08.2020.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis koos tehnovõrkudega, maakasutus ja kitsendused, illustratsioon. Päästeameti kooskõlastus. Planeeringu koostamisse on kaasatud Maanteeamet, Maa-amet ja Rahandusministeerium, nende esitatud arvamustega on arvestatud.

Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada Põlva Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal aadressil Kesk tn 15, Põlva linn või e-postiga aadressil info@polva.ee.

Toimetaja: TIIA ZUPPUR