Kirsi tn 3, Põlva linn

19.05.20

Põlva Vallavalitsus algatas 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517 Põlva linnas asuva Kirsi tn 3 katastriüksuse detailplaneeringu koostamise.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,52 ha ning planeering koostatakse eesmärgiga laiendada olemasolevaid hooneid, püstitada üks uus hoone ning muuta maa kasutamise sihtotstarve äri- ja tootmismaaks. Kirsi tn 3 katastriüksusel asuvad varuosade kauplus ja sõidukite teeninduse hoone. Olemasolev juurdepääs, mis kulgeb läbi reformimata riigimaa, on riigiteelt nr 87 Põlva ringtee ning uut juurdepääsu ei planeerita. Kirsi tn 3 katastriüksusel kehtib Põlva Linnavolikogu 16. jaanuari 2013. a otsusega kehtestatud Ringtee tn 24 kinnistu detailplaneering, mis lubab Kirsi tn 3 katastriüksusele püstitada kuni kaks hoonet ning määrab katastriüksusele ärimaa sihtotstarbe. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis koos tehnovõrkudega, maakasutus ja kitsendused.

Planeeringu menetlemise dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda kaardirakenduses EVALD.

Toimetaja: LIIA SULG