Kirsi tn 3, Põlva linn

7.01.21

Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavalitsuse 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/451.

Detailplaneeringu koostamine algatati 08.10.2019. a korraldusega nr 2-3/517Põlva Vallavalitsuse 22.07.2020 korraldusega nr 2-3/380 võeti planeering vastu ja suunati avalikule väljapanekule.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 12.08. – 25.08.2020, kirjalikke arvamusi avaliku väljapaneku ajal ei esitatud. Planeeringu koostamisse olid kaasatud Maanteeamet, Maa-amet ja Rahandusministeerium, nende esitatud arvamustega on arvestatud. Päästeameti kooskõlastus

Planeeringuala suurus on 0,52 ha ja see hõlmab Kirsi tn 3 katastriüksust. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on hoonestuse suurim lubatud ehitisealune pindala 2206 m2, hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 10 m ning lubatud katusekalded on 0-45°. Detailplaneeringuga olemasolevaid katastriüksuse piire ei muudeta, katastriüksuse planeeritud maa kasutamise sihtotstarve on 75% ärimaa ja 25% tootmismaa. Uut juurdepääsu ei rajata, kasutatakse olemasolevat teed. Kavandatavad tegevused on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

Kirsi tn 3 katastriüksusel kehtis kuni uue detailplaneeringu kehtestamiseni Põlva Linnavolikogu 16. jaanuari 2013. a otsusega kehtestatud Ringtee tn 24 kinnistu detailplaneering, mis on nüüd Kirsi tn 3 osas kehtetu. 

Detailplaneering  kehtestati Põlva Vallavalitsuse 09.09.2020 korraldusega nr 2-3/451.

Detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, kontaktvööndi funktsionaalsed seosed, tugiplaan, põhijoonis koos tehnovõrkudega, maakasutus ja kitsendused, illustratsioon

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR