Põlva linnas F. Tuglase tn 10, F. Tuglase tn 10a ja F. Tuglase tn 10b

7.06.19
Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 03.05.2019 – 03.06.2019 ning avalik arutelu13.06.2019 kell 16.00  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis Kesk tn 15. 

Planeeringuala suurus on 6579 m2 Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine äritegevuseks mõeldud hoonetele. Äritegevuseks kavandatakse ruume seminari, suvekohviku, majutuse, haagissuvilate majutuse teenuse ja kämpingu korraldamiseks. Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, lubades äritegevust elamupiirkonda. 

Seletuskiri, situatsiooniskeem, linnaehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis.

Detailplaneeringu menetlemisega seotud dokumentidega saab tutvuda kaardirakenduse EVALD kaudu.

Detsilplaneering algatati 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/350  , sama korraldusega kinnitas vallavalitsus lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 6800 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks algatamisel oli luua planeeringualale teemapark vabaaja veetmiseks. Eesmärgiks on luua puhkeala, kus on matkabusside parkla (kuni 10-le matkabussile), majutus (kuni 4 kämpingumajakest), grilliplats ja -maja, olmehoone ning saunamaja. Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, sest koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel vajalik. Keskkonnaamet on andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS  § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Planeeringuala asendiplaan Lisa 1
Planeeringu lähteseisukohad Lisa 2