Põlva linnas F. Tuglase tn 10, F. Tuglase tn 10a ja F. Tuglase tn 10b

20.09.21

Detailplaneeringu koostamine on lõpetatud Põlva Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldusega nr 2-3/421. 

Planeeringuala suurus oli 6579 m2  ning planeeringu eesmärgiks olemasolevate katastriüksuste liitmine, sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks ja ehitusõiguse ning hoonestusala määramine äritegevuseks mõeldud hoonetele. Äritegevuseks kavandatati ruume seminari, suvekohviku, majutuse, haagissuvilate majutuse teenuse ja kämpingu korraldamiseks. Planeeringuga sooviti teha ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, lubades äritegevust elamupiirkonda.  Avalikustatud planeeringu eelnõu seletuskiri, situatsiooniskeem, linnaehituslikud seosed, olemasolev olukord, põhijoonis.

Detsilplaneering algatati 23.05.2018 korraldusega nr  2-3/350  , sama korraldusega kinnitas vallavalitsus lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 6800 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks algatamisel oli luua planeeringualale teemapark vabaaja veetmiseks. Eesmärgiks on luua puhkeala, kus on matkabusside parkla (kuni 10-le matkabussile), majutus (kuni 4 kämpingumajakest), grilliplats ja -maja, olmehoone ning saunamaja. Keskkonnamõju strateegilise hindamine jäeti algatamata, sest koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel vajalik. Keskkonnaamet on andnud seisukoha, et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS  § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning et keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.

Planeeringuala asendiplaan Lisa 1
Planeeringu lähteseisukohad Lisa 2

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 03.05.-03.06.2019, avalik arutelu 13.06.2019. Esitatud arvamuste kokkuvõte ja avaliku arutelu protokoll. Detailplaneeringu koostamine lõpetati kinnisasja omaniku avalduse alusel.