Saesaare elektrijaam, Taevaskoja küla

2.06.21

Kiidjärve küla Saesaare Elektrijaama ja Taevaskoja küla Saesaare Elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneering on algatatud 29.03.2012 Vastse-Kuuste Vallavolikogu otsusega nr 7. Põlva valla Taevaskoja küla Saesaare Elektrijaama kinnistu ja Kiidjärve metskonna maaüksuse 79 detailplaneering on algatatud Põlva Vallavalitsuse 24.07.2012 korraldusega nr  182-k.  Vastse-Kuuste vallas Kiidjärve külas ja Põlva vallas Taevaskoja külas Saesaare Elektrijaama kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu ja detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Vastse-Kuuste Vallavalitsuse 02.04.2012 korraldusega nr 46, Põlva Vallavalitsus KSH-d täiendavalt ei algatanud, viidates Vastse-Kuuste Vallavalitsuse korraldusele. KSH programm (14.01.2013, KSH aruandel lisa 1).

Saesaare elektrijaama kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (DP) koostamise eesmärgiks on Saesaare paisul vahetult peale liigveelaskme voolurahustit ökoloogilise miinimumvooluhulga (varasemalt sanitaarvooluhulga) tagamiseks vajalike ehitiste rajamise võimaluste selgitamine; ehitusõiguse, hoonestamistingimuste, tehnovõrkude asukoha ja servituutide vajaduse määramine ning kalapääsu rajamise võimaluste väljaselgitamine ja tingimuste määramine.

Planeeringuala suurus on 0,97 ha ning see moodustub Saesaare paisu (87201:001:0246), Saesaare elektrijaama (87202:002:1072) ja Saarejaama  (61901:001:1342) katastriüksustest ning ulatub Kiidjärve metskond 31 (87201:001:0247) ja Kiidjärve metskond 79 (61901:001:1082) katastriüksustele.

DP koostamise menetlusele kohaldatakse kuni 2015. a 1. juulini kehtinud planeerimisseaduse (PlanS v.r.) redaktsiooni (alus: EhSRS § 1 lg 1), DP sisu ja vormistamine peab vastama kehtivatele õigusaktidele. Kavandatud tegevuse KSH menetlusele rakendatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) redaktsiooni mis kehtis KSH algatamise ajal (RT I, 21.12.2011, 15; alus: KeHJS § 56 lg 4).

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlastatud Päästeameti poolt 12.04.2018 (kooskõlastuse nr K-ML/16), RMK poolt 19.04.2018 kirjaga nr 3-1.20/943, Elektrilevi OÜ poolt 21.03.2018 (kooskõlastus nr 425835689) ning AS Generaatori poolt 21.03.2018. Keskkonnaamet esitas 06.04.2018 kirjaga nr 6-2/18/3467-2 ettepanekud, märkused ja arvamuse DP ja selle KSH aruande täiendamise kohta. Keskkonnaamet soovis nimetatud dokumentide parandamist, täiendamist ning samuti täiendavaid uuringuid.

Põlva Vallavalitsuse 06.06.2018 korraldusega nr 2-3/376 jätkatakse detailplaneeringu koostamist.

Detailplaneeringu lahendust täiendati ja kaasajastati ning see esitati 16.10.2020 uuesti kooskõlastamiseks, sh Keskkonnaametile. Päästeamet kooskõlastas detailplaneeringu teistkordselt 19.10.2020, Keskkonnaamet tagastas planeeringu vallavalitsusele läbi vaatamata 13.11.2020, vallavalitsus esitas planeeringu Keskkonnaametile kooskõlastamiseks uuesti 30.11.2020. Keskkonnaamet ei kooskõlastanud detailplaneeringut 18.12.2020 kirjaga 6-2/20-955-6. Kooskõlastamiseks esitatud detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, tugiplaan, põhijoonis ja krundijaotuskava.

2021. aasta jaanuaris valmis KSH aruanne mis koos täiendustega esitati Põlva Vallavalitsusele 26.04.2021. KSH aruanne.
Valminud KSH aruande tulemusel täiendatud detailplaneeringu seletuskiri, situatsiooniskeem, tugiplaan, põhijoonis ja krundijaotuskava.
Täpsustatud detailplaneeringu nimetus on: "Saesaare elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneering".

Detailplaneeringu ja KSH käigus koostatud uuringud, eksperthinnangud ja lisad:

 

Toimetaja: TIIA ZUPPUR